ZPEW
Adres: ul. Szkolna 15, 26-110 Skarżysko-Kamienna
Powiększ tekst: + -

EKOPRACOWNIA

Data publikacji: 0000-00-00


Sprzątanie świata – warsztaty terenowe ,,Bądź eko ……” w Zespole Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Skarżysku – Kamiennej

        27 maja 2024 roku odbyły się warsztaty terenowe w ramach  zadania pn. ,,Ekopracownia – zielone serce szkoły – utworzenie ekopracowni  w Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 1 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku- Kamiennej”. 
     W warsztatach uczestniczyli uczniowie ze Szkoły Przysposabiającej do Pracy w ZPEW. ,,EKOPRACOWNIA” dofinansowana została ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  Gospodarki Wodnej w Kielcach  oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
       Podczas zajęć uczniowie poznali mechanizmy powstania odpadów komunalnych, wpływ człowieka na stan środowiska poprzez aktywny udział w recyklingu odpadów komunalnych. 
Celem warsztatów było ukształtowanie postaw proekologicznych wśród uczniów  z zakresu edukacji. 
       Uczestnicy warsztatów poznali spektrum możliwych działań, które są kluczowe w gospodarowaniu środowiskiem. Rozwijanie umiejętności krytycznego i syntetycznego myślenia podniosło u uczniów/uczennic przygotowanie do świadomego funkcjonowania w społeczeństwie oraz środowisku. 
         Podsumowaniem zajęć było wykorzystanie teorii w praktyce. Uczniowie pozytywnie zmotywowani wzniosłym celem przedsięwzięcia, wyruszyli spod budynku szkoły i zajęli się oczyszczaniem terenu.  Pogoda dopisała, dzięki zacięciu i aktywnej postawie większości udało się zebrać odpady, które następnie zostały złożone do odpowiednich pojemników. 
            Udział uczniów w akcji z pewnością przyczyni się do ukształtowania wrażliwości na potrzeby środowiska naturalnego oraz nawyku dbałości o nie.
 
 
 


,,Zajęcia terenowe – obserwacja przyrody” w Zespole Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Skarżysku – Kamiennej w ramach programu ,,Ekopracownia -zielone serce szkoły”. 

       6 czerwca 2024 roku odbyły się kolejne już zajęcia ekologiczne w ramach  zadania pn. ,,Ekopracownia – zielone serce szkoły – utworzenie ekopracowni  w Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 1 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku- Kamiennej”. 
     ,,EKOPRACOWNIA” dofinansowana została ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  Gospodarki Wodnej w Kielcach  oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
       Celem zajęć było rozwijanie ciekawości poznawczej, utrwalanie nazw gatunków drzew i krzewów, wiadomości o warstwach lasu, doskonalenie procesów (spostrzegawczości, uwagi, pamięci), kształtowanie umiejętności wnioskowania, wdrażanie do samodzielnego uczenia się w kontakcie ze środowiskiem przyrodniczym. 
    Jedną z istotnych przesłanek metodycznych do realizacji treści przyrodniczych jest uczenie się przez bezpośrednie doświadczanie. Bliski kontakt z przyrodą w otoczeniu dziecka opierał się na jej wnikliwej obserwacji. Poznawanie środowiska przyrodniczego oparte było na aktywnym kontakcie dziecka z przyrodą ożywioną i nieożywioną, co dało szansę na rozwój jego zainteresowań poznawczych i zdolności intelektualnych. Kontakt z przyrodą wpisuje się w ideę kształcenia wielostronnego, instrumentalną i kierunkową sferę osobowości. Kształtowanie u uczniów postaw wobec przyrody wiąże się z zagadnieniami wychowawczymi korespondującymi z odpowiednim zachowaniem się dzieci w środowisku przyrodniczym.

 


 


,,Dzień Dziecka – bądź Eko, chroń przyrodę. Przedsięwzięcie dla społeczności lokalnej w Zespole Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Skarżysku – Kamiennej

     5 czerwca 2024 roku w ramach  zadania pn. ,,Ekopracownia – zielone serce szkoły – utworzenie ekopracowni  w Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 1  w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku- Kamiennej” odbyły się zajęcia otwarte dla społeczności lokalnej z okazji ,,Dnia Dziecka”.
     W warsztatach uczestniczyli uczniowie, rodzice, nauczyciele ZPEW oraz z pobliskich szkół. ,,EKOPRACOWNIA” dofinansowana została ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  Gospodarki Wodnej w Kielcach  oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
      Zajęcia dotyczyły ekologii, podczas których uczestnicy dowiedzieli się, jak dać drugie życie niepotrzebnym przedmiotom. Odbyła się także demonstracja zakupionych w ramach programu pomocy dydaktycznych na potrzeby eksperymentów: zestaw do oczyszczania wody, zestaw do badania wody, energia wiatru, biodegradowalność, zestaw badacza planet, ciężarówka segregacja odpadów, sprzątanie świata, mikroskop, model wewnętrznej struktury ziemi. 
       Celem akcji było propagowanie postaw proekologicznych, promocja działań realizowanych w ramach programu Ekopracowni. 
       Dzieci wspólne wykonywały prace ekologiczne. Uczestniczyły w grach i zabawach eko na świeżym powietrzu. Podsumowaniem działań w ramach kształtowania postawy Eko był pokaz strojów z materiałów pozyskanych z recyklingu.
 
 
 Wyniki konkursu organizowanego w ramach „Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej” pn. „EKOPRACOWNIA – ZIELONE SERCE SZKOŁY”

W ramach zadania pn. ,,Ekopracownia – zielone serce szkoły – utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 1 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku- Kamiennej” odbył się konkurs ekologiczny. Celem konkursu było dostarczenie wiedzy na temat recyklingu i powtórnego wykorzystania odpadów, rozwijanie inwencji twórczej w zakresie plastyki, sprawności manualnej, zdolności plastycznych oraz promowanie twórczości i kreatywności.

Jury oceniało wszystkie prace według następujących kryteriów:
- zgodność tematu konkursu z  wykonaną pracą,
- zaangażowanie i motywacja,
- estetyka pracy,
- pomysłowość i kreatywność,
- wrażenie artystyczne,
- wykorzystanie surowców wtórnych.
Komisja przyznała nagrody zgodnie z kryteriami określonymi w regulaminie Konkursu
następującym uczestnikom:
I MIEJSCE: Kamila Koprowska – Zespół Szkół Samochodowo – Usługowych im.
Władysława "Oseta" Wasilewskiego w Skarżysku – Kamiennej
I MIEJSCE: Dawid Osóbka – Zespół Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w 
Skarżysku – Kamiennej
II MIEJSCE: Magdalena Treciak – Zespół Szkół Samochodowo – Usługowych im.
Władysława "Oseta" Wasilewskiego w Skarżysku – Kamiennej
III MIEJSCE: Maja Strzelecka – Zespół Szkół Samochodowo – Usługowych im.
Władysława "Oseta" Wasilewskiego w Skarżysku – Kamiennej
WYRÓŻNIENIE I: Natalia Rzegocka – Zespół Szkół Samochodowo – Usługowych im.
Władysława "Oseta" Wasilewskiego w Skarżysku – Kamiennej
WYRÓŻNIENIE II: Nikola Kurek - Zespół Szkół Samochodowo – Usługowych im.
Władysława "Oseta" Wasilewskiego w Skarżysku – Kamiennej
WYRÓŻNIENIE III: Zuzanna Mołdawska i Amelia Sadowska - Zespół Szkół Samochodowo – Usługowych im. Władysława "Oseta" Wasilewskiego w Skarżysku – Kamiennej
WYRÓŻNIENIE III: Paweł Barwiński - Zespół Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Skarżysku – Kamiennej
Dyrektor Zespołu Placówek Edukacyjno – Wychowawczych pan Marcin Kruk oraz organizatorzy ekokonkursu składają serdeczne podziękowania wszystkim uczestnikom za wysiłek i zaangażowanie włożone w przygotowanie prac.
Życzymy kolejnych sukcesów;-)


Konkurs organizowany w ramach „Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej”  „EKOPRACOWNIA – ZIELONE SERCE SZKOŁY”

1. Cele konkursu:

– dostarczenie wiedzy na temat recyklingu i powtórnego wykorzystania odpadów;

– rozwijanie inwencji twórczej w zakresie plastyki;

– rozwijanie sprawności manualnej i zdolności plastycznych;

– promowanie twórczości i kreatywności.

2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów / uczennic biorących udział w programie ,,Ekopracownia – zielone serce szkoły”.

3. Czas trwania konkursu: od 03.04.2024 r. do 29.04.2024 r.

4. Dowolny temat, forma i technika wykonania pracy - liczy się kreatywność ????
(mogą to być recyklingowe ludziki, stworki, zwierzątka, zabawki itp.).

5. Materiał, który będzie wykorzystany musi pochodzić z odpadów/recyklingu
(np. plastikowa butelka, nakrętki, papier, opakowania po różnych produktach).

6. Każdy uczestnik może wykonać maksymalnie jedną pracę, indywidualnie lub z pomocą opiekuna.

7. Gotowe prace należy składać do świetlicy szkolnej nr 114 - do pani Marty Gwóźdź i pani Katarzyny Krakowiak).

8. Kryteria wyboru prac:

- zgodność tematu konkursu z  wykonaną praca,

- zaangażowanie i motywacja,

- estetyka pracy,

– pomysłowość i kreatywność,

– wrażenie artystyczne;

– wykorzystanie surowców wtórnych.

9. Ogłoszenie wyników odbędzie się 08 maja 2024 r. Nagrodą w konkursie jest dyplom
i drobne upominki.

10. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły.

11. Udział w konkursie jest jednoznaczny z przyznaniem prawa do wykorzystania prac
 oraz danych personalnych w celu popularyzacji konkursu. Zgłoszenie prac na konkurs jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu, zgodą na publikację danych osobowych
z zamieszczeniem fotografii pracy na stronach internetowych.


 


,,Warzywniak w naszym ogrodzie szkolnym” - zajęcia warsztatowe w Zespole Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Skarżysku – Kamiennej w ramach programu ,Ekopracownia – zielone serce szkoły” -
13 maja 2024 roku odbyły się kolejne zajęcia w ramach zadania pn. ,,Ekopracownia – zielone serce szkoły – utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 1 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku- Kamiennej”.
W warsztatach uczestniczyli uczniowie oraz nauczyciele z Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Stefana Żeromskiego w Suchedniowie oraz z Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych. ,,EKOPRACOWNIA” dofinansowana została ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej w Kielcach oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Celem zajęć było pogłębienie wiedzy dotyczącej warzyw i owoców, jak również stworzenie warzywniaka w ogrodzie szkolnym, w którym dzieci zdobywać będą umiejętności uprawiając ekologiczne rośliny. Zajęcia w ogrodzie ułatwiają zrozumienie, czym jest ekologia i zrównoważony rozwój. Forma realizacji działania to zajęcia terenowe oraz praktyczne.
W ramach programu omówiono podstawowe pojęcia z zakresu wysiewania i sadzenia roślin, dbania o nie, zbierania plonów, kompostowania i innych sezonowych prac. Ponadto przeprowadzono doświadczenia przy pomocy dydaktycznych środków niezbędnych do wykonywania zadań na w pracowni oraz na świeżym powietrzu: mikroskop, zestaw do badania gleby, energia wiatru.
Podczas warsztatów zademonstrowany został cały proces, do czego służy kompostownik, jakie są rośliny oraz do czego można je wykorzystać. Uczniowie wymieniali się doświadczeniami, m.in. jakie warunki są konieczne do wzrostu warzyw. To praktyczna i ciekawa forma nauczania, jak również wielowymiarowa przestrzeń do edukacji. W szkolnym warzywniaku znalazły się takie warzywa jak: sałata, korzeń natki pietruszki, cebula na szczypiorek, sadzonki pomidorów, papryki i ogórków, zasiano koper, rzodkiew, buraki, marchewkę. Dzięki uprawom uczniowie mają możliwość obserwacji wzrostu warzyw.
Warsztaty zakończyły się wspólną zabawą na placu szkolnym. Odbyły się gry i zabawy z wykorzystaniem warzyw i owoców. Uwieńczeniem zajęć było zorganizowanie wspólnego ogniska oraz wysłuchanie wiersza Jana Brzechwy „Na straganie”, kreującego obraz tętniącego życiem targu.
Serdecznie dziękujemy dyrekcji, nauczycielom oraz uczniom z Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Stefana Żeromskiego w Suchedniowie za przyjęcie zaproszenia do naszej Ekopracowni oraz miłą niespodziankę - inspirującą książkę, która posłuży nam podczas codziennej pracy.
 
 
 


W poszukiwaniu wiosny i jej oznak. Zajęcia w terenie” – warsztaty edukacyjne w Zespole Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Skarżysku – Kamiennej
11 kwietnia 2024 roku odbyły się warsztaty edukacyjne w ramach zadania pn. ,,Ekopracownia – zielone serce szkoły – utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 1 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku- Kamiennej”.
W warsztatach uczestniczyli uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr 7 im. Obrońców Westerplatte w Skarżysku – Kamiennej oraz Szkoły Podstawowej w ZPEW. ,,EKOPRACOWNIA” dofinansowana została ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej w Kielcach oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Jednym z podstawowych zadań edukacyjnych jest przygotowanie uczniów do funkcjonowania w szeroko pojętym środowisku. Realizacja lekcji w terenie wymaga kształtowania szeregu umiejętności intelektualnych i praktycznych uczniów oraz wykorzystania specyficznych dla kształcenia przyrodniczego procedur osiągania celów.
Zajęcia w terenie, które odbyły się w ramach programu ekologicznego. Poprzedzone były prezentacją, podczas której omówiono podstawowe pojęcia z zakresu zmian zachodzących w przyrodzie wczesną wiosną oraz jej zwiastunów, poznanie wybranych wiosennych kwiatów, zwierząt budzących się ze snu zimowego i tych, które nie zasypiają na zimę. Przeprowadzono szereg doświadczeń za pomocą dydaktycznych środków: zestawu do badania gleb, energii wiatru, mikroskopu oraz innych pomocy dydaktycznych.
Szczególnie efektywne w zakresie realizacji podstawy programowej są zajęcia terenowe stwarzające okazję dostrzegania zagadnień przyrodniczych w drodze bezpośredniej obserwacji zjawisk, okazów i procesów ekologicznych. Uczniowie kształcili postawę badawcza względem otaczającej rzeczywistości, świadomość rocznego cyklu zjawisk w świecie przyrody.
Na zakończenie uczniowie wzięli udział w grach i zabawach terenowych. Odbyło się również ognisko integracyjne, podczas którego uczestnicy mieli szansę podsumować dzień spędzony w naszej placówce.

  
 

 
 
,,Ekopracownia – zielone serce szkoły” - zajęcia ekologiczne w Zespole Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Skarżysku – Kamiennej
14 marca 2024 roku odbyły się zajęcia ekologiczne w ramach zadania pn. ,,Ekopracownia – zielone serce szkoły – utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 1 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku- Kamiennej”.
W warsztatach uczestniczyły dzieci z Przedszkola Samorządowego w Skarżysku Kościelnym oraz Przedszkola Specjalnego w ZPEW. ,,EKOPRACOWNIA” dofinansowana została ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej w Kielcach oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Głównym celem zajęć było uświadomienie uczestnikom problemu wyczerpywania się nieodnawialnych źródeł energii oraz kształcenie postawy odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego. Na wstępie zaprezentowano nowo powstałą pracownię przyrodniczą oraz pokazano zakupione w projekcie pomoce dydaktyczne. Po części teoretycznej, przystąpili do ćwiczeń praktycznych wykorzystując nieznane im wcześniej przyrządy i ciekawe pomoce dydaktyczne. Kreatywne zajęcia w ekopracowni wpłynęły na pogłębienie wiedzy przedszkolaków na temat ochrony środowiska, jak również wykorzystania alternatywnych źródeł energii.

 
 


,,Odpady i recykling. Segregujemy śmieci”  - zajęcia ekologiczne w Zespole Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Skarżysku – Kamiennej

       29 lutego 2024 roku odbyły się kolejne już zajęcia w Ekopracowni w ramach  zadania pn. ,,Ekopracownia – zielone serce szkoły – utworzenie ekopracowni  w Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 1 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku- Kamiennej”. 
     W warsztatach uczestniczyły dzieci z Przedszkola Samorządowego w Skarżysku Kościelnym w ramach współpracy szkół i przedszkoli. ,,EKOPRACOWNIA” dofinansowana została ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  Gospodarki Wodnej w Kielcach  oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
     Zajęcia poświęcone były dbaniu o środowisko naturalne, przede wszystkim poprzez segregowanie odpadów.  Uczestnicy zostali zapoznani z  różnorodnością przyrody oraz formami jej ochrony, jak również z zagrożeniami. Poznali mechanizmy powstania odpadów komunalnych, wpływ człowieka na stan środowiska poprzez aktywny udział w recyklingu odpadów komunalnych. W czasie zajęć dzieci praktycznie i samodzielnie segregowały śmieci. Została przeprowadzona pogadanka na temat sposobów zapobiegania powstawaniu różnych odpadów przy wykorzystaniu narzędzi edukacyjnych zakupionych w ramach projektu. 
      Zajęcia edukacyjne przyczyniły się do ukształtowania postawy ekologicznej wśród najmłodszych. Zaprezentowane zostały liczne przykłady, jak dzięki drobnym rzeczom można stać się naprawdę EKO w życiu codziennym. 
     W związku z realizacją programu ,,Ekopracownia – zielone serce szkoły” oraz innych działań organizowanych na terenie placówki, serdecznie zapraszamy do odwiedzenia strony naszej szkoły : http://www.zpewskarzysko.pl/


 
 
 
Uroczyste otwarcie Ekopracowni – zielonego serca szkoły w Zespole Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Skarżysku – Kamiennej

31 stycznia 2024 roku odbyło się oficjalne otwarcie Ekopracowni w ramach  zadania pn. ,,Ekopracownia – zielone serce szkoły – utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 1 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej”, dofinansowanej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w formie dotacji, w kwocie 44 994, 88 zł.Wartość pracowni 49 994, 31 zł, w tym dotacja 44 994,88 zł (90% kosztów kwalifikowanych) oraz 4 999,43 zł wkład własny wnioskodawcy - Powiatu Skarżyskiego (10% kosztów kwalifikowanych).
Po uroczystym przecięciu symbolicznej wstęgi  głos zabrał dyrektor szkoły Marcin Kruk, który powitał zaproszonych gości, społeczność szkolną oraz lokalną. Następnie przedstawił program Ekopracowni oraz działania, które aktualnie odbywają się w placówce. Zaprezentował zakres wykonanych prac remontowych, a także zakupione wyposażenie.

W wydarzeniu uczestniczyli: 

1. Miłosz Motyka - podsekretarz stanu, wiceminister  Ministerstwa Klimatu i Środowiska 
2. Ryszard Gliwiński - prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach
3. Artur Berus - starosta Powiatu Skarżyskiego
4. Małgorzata Połeć - starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Kielcach
5. Katarzyna Bilska - członek zarządu Powiatu Skarżyskiego
6. Adam Ciok – radny, członek zarządu Powiatu Skarżyskiego  
7. Barbara Kocia - przewodnicząca Komisji Oświaty Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Powiatu Skarżyskiego
8. Renata Pacek - naczelnik Wydziału Edukacji, Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki w Starostwie Powiatowym w Skarżysku – Kamiennej  
9. Rada rodziców
10. Dyrektorzy szkół z powiatu skarżyskiego oraz sąsiednich powiatów 
11. Przedstawiciele Związków Zawodowych 

Pracownia przyrodnicza z nową bazą dydaktyczną pozwoli w innowacyjny sposób realizować treści nauczania. W wyniku realizacji zadania zaplanowano działania zmierzające 
do prawidłowego ukształtowania wśród uczniów i uczennic świadomości poznawczej, eksperymentalno-badawczej, ekologicznej oraz postaw odpowiedzialności wobec najbliższego środowiska przyrodniczego. W ramach programu wykonano: malowanie sali, wymianę lamp oświetleniowych na panele energooszczędne LED, wydruk oraz montaż fototapety, zakupiono meble, w tym: szafy na pomoce dydaktyczne, nowoczesne 
i ergonomiczne krzesła oraz stoliki uczniowskie, biurko oraz fotel obrotowy. Zakupiono pomoce multimedialne: monitor interaktywny dotykowy, 9 tabletów, 1 komputer przenośny, urządzenie wielofunkcyjne. Pomoce dydaktyczne: tablica suchościeralna, zestaw do oczyszczania wody, zestaw do badania gleby, zestaw Biodegradowalność, zestawy uczniowskie – Biologia-Przyroda, Energia wiatru, mini zestaw uczniowski Biologia, planety – ekspozycje przymocowane do sufitu, zestaw badacza planet, ciężarówka do segregacji śmieci, sprzątanie świata – recykling, mikroskop, model wewnętrznej struktury Ziemi, tablice edukacyjne. 

Ponadto, podczas otwarcia w ramach zadania zorganizowana została wystawa prac uczniów z Zespołu Placówek Edukacyjno – Wychowawczych pt. ,,Recykling w sztuce”. Uroczystość uświetniły warsztaty szkoleniowe ,,Ceramiczny recykling”, 
w których uczestniczyli uczniowie z II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Skarżysku-Kamiennej, Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych, Zespołu Szkół Ekonomicznych, Bursy Szkolnej oraz z ZPEW. Podczas szkolenia uczestnicy stosowali narzędzia/techniki przygotowania mas do toczenia oraz ich recykling, narzędzia do modelowania i pracy na kole garncarskim.

Jesteśmy przekonani, że eko-pracownia przyczyni się do kształtowania wśród uczniów świadomości ekologicznej i odpowiedzialnych postaw za stan środowiska, w którym żyjemy.  Pomoce dydaktyczne unowocześnią pracę nauczycieli oraz uaktywnią młodzież do podejmowania działań proekologicznych. 


Linki do artykułów medialnych:
 


Bądź eko – segreguj odpady– zajęcia ekologiczne w Zespole Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Skarżysku – Kamiennej

       24 stycznia 2024 roku odbyły się kolejne zajęcia w Ekopracowni w ramach  zadania pn. ,,Ekopracownia – zielone serce szkoły – utworzenie ekopracowni  w Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 1 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku- Kamiennej”. 
     W warsztatach uczestniczyli uczniowie z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Jagodnem oraz Szkoły Podstawowej z ZPEW.  ,,EKOPRACOWNIA” dofinansowana została 
ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  Gospodarki Wodnej w Kielcach  oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
       Celem zajęć było rozwijanie świadomości ekologicznej związanej z potrzebą ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów oraz ich właściwym zagospodarowaniem. Narzędzia edukacyjne wykorzystywane podczas zajęć to m.in. samochód na odpady – pomoc dydaktyczna, biodegradowalność, mikroskop, recykling biologia – zestaw uczniowski, tablica suchościeralna, monitor dotykowy, gry multimedialne, urządzenie wielofunkcyjne – pomoce zakupione w ramach programu. 
        Nowoczesne  środki dydaktyczne wykorzystane podczas zajęć to doskonała forma połączenia teorii w praktyce, doświadczanie przez przeżywanie, adekwatne do rodzaju przeprowadzonych zajęć, wykorzystane w sposób kreatywny poprzez pracę w małych grupach.
     Tematem przewodnim zajęć było poszukiwanie odpowiedzi na pytanie: ,,Dlaczego warto segregować śmieci ? ….” Podczas warsztatów wykorzystano metodę stacji dydaktycznych - uczniowie rozwiązywali zadania oraz pracowali w zespołach nad zadaniem pn. ,,Recykling design”. Zajęcia poszerzyły wiedzę i umiejętności uczniów/uczennic w zakresie oceny stanu i potencjału środowiska przyrodniczego oraz działań służących zrównoważonemu rozwojowi. Uczestnicy warsztatów zapoznali się ze spektrum możliwych działań, które są kluczowe w gospodarowaniu środowiskiem. Rozwojowi kompetencji miękkich uczestników służyły: zróżnicowane strategie oraz metody i formy nauczania (problemowe, aktywizujące, praca w zespołach).  
      Kolejne zajęcia już 31 stycznia 2024 roku. W tym dniu odbędzie się również oficjalne otwarcie Ekopracowni. Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia strony naszej placówki: http://www.zpewskarzysko.pl/ 


 


,,Zbiórka karmy dla zwierząt w ramach działań i postaw proekologicznych - wrażliwości i poczucia obowiązku wobec istot żywych”–w ramach programu „EKOPRACOWNIA – ZIELONE SERCE SZKOŁY” w Zespole Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Skarżysku – Kamiennej

 

18 grudnia 2023 roku odbyły się kolejne zajęcia w Ekopracowni w ramach  zadania pn. ,,Ekopracownia – zielone serce szkoły – utworzenie ekopracowni  w Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 1 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej”.W akcji uczestniczyli uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Jana Pawła II w Skarżysku-Kamiennej oraz Zespołu Placówek Edukacyjno - Wychowawczych.  ,,EKOPRACOWNIA” dofinansowana została ze środków Wojewódzkiego FunduszuOchrony Środowiska  Gospodarki Wodnej w Kielcach  oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Głównym założeniem i celem akcji było uwrażliwienie uczniów na los zwierząt, chęć kształtowania gotowości niesienia pomocy oraz pokazanie, w jaki sposób sami mogą pomóc i wpłynąć na poprawę sytuacji zwierząt. Akcje poprzedziływarsztaty dotyczące kształtowania postaw proekologicznych.Narzędzia wykorzystane podczas zajęć to ekran dotykowy, tablety, komputer przenośny, urządzenie wielofunkcyjne, tablica suchościeralna, zakupione w ramach programu.

Tematem przewodnim warsztatów było uświadomienie uczestnikom, jak można pomóc zwierzętom w przetrwaniu zimy. Podsumowaniem było zorganizowanie akcji zbierania karmy dla psów. Uczniowie wspólnie wykonali plakat, który ma zachęcić całą społeczność lokalną do uczestnictwa w przedsięwzięciu. 


 
Wszechświat i Układ Słoneczny – warsztaty edukacyjne w ramach programu „EKOPRACOWNIA – ZIELONE SERCE SZKOŁY” w Zespole Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Skarżysku – Kamiennej

       12 grudnia 2023 roku odbyły się pierwsze zajęcia w Ekopracowni w ramach  zadania pn. ,,Ekopracownia – zielone serce szkoły – utworzenie ekopracowni  w Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 1 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku- Kamiennej”. Program obejmuje uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z ZPEW, społeczność lokalną nauczycieli, rodziców. Szkoły objęte wparciem Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą (SCWEW) w ramach pilotażu (Przedszkole w Jagodnem, Przedszkole w Skarżysku Kościelnym, Przedszkole Nr 7 i Szkoła Podstawowa nr 7 w Skarżysku-Kamiennej, Szkoła Podstawowa nr 5 w Skarżysku-Kamiennej, Szkoła Podstawowa nr 3 w Suchedniowie, Zespół Szkół Samochodowo-Usługowych w Skarżysku-Kamiennej, Zespół Szkół Ekonomicznych w Skarżysku-Kamiennej, I Liceum Ogólnokształcące w Skarżysku-Kamiennej). W warsztatach uczestniczyli uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Jana Pawła II w Skarżysku- Kamiennej oraz Szkoły Podstawowej w ZPEW.  ,,EKOPRACOWNIA” dofinansowana została ze środków  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  Gospodarki Wodnej w Kielcach  oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

      Celem warsztatów było poszerzenie poziomu wiedzy i umiejętności uczniów poprzez stwarzanie bezpośrednich relacji ze światem, praktyczne działanie oraz zabawę, poznanie położenie Słońca i innych planet Układu Słonecznego. Narzędzia dydaktyczne wykorzystane podczas zajęć to zestaw badacza planet, zestaw planet przymocowanych do sufitu, model wewnętrznej struktury ziemi, ekran dotykowy, komputer przenośny oraz tablety zakupione w ramach programu.

        Podczas warsztatów omówiono budowę Układu Słonecznego na podstawie trójwymiarowej planszy, współczesną klasyfikację Układu Słonecznego, podział planet ze względu na budowę. Uczestnicy zostali zapoznani z prezentacją multimedialną pt. „Układ Słoneczny”. Uporządkowywali planety Układu Słonecznego na ekranie dotykowym według kolejności od Słońca. Wykonywali również ćwiczenia praktyczne przy pomocy środków dydaktycznych zakupionych w ramach projektu. Podsumowaniem zajęć było wykonanie modelu Układu Słonecznego według własnego pomysłu.

    Zajęcia edukacyjne poszerzyły wiedzę i umiejętności uczniów/uczennic w zakresie wzbogacenia wiadomości na temat Układu Słonecznego dzięki zastosowanym metodom i formą pracy - uczenie przez doświadczenie. Model ten opiera się na aktywnym przyswajaniu wiedzy, uświadomieniu i rozbudzeniu zainteresowań uczniów.

       Kolejne zajęcia już niebawem. Oficjalne otwarcie Ekopracowni nastąpi w styczniu 2024 roku. Zapraszamy do odwiedzenia strony naszej placówki: http://www.zpewskarzysko.pl/


 

 


Tablica informacyjna w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku - Kamiennej: upowszechnienie informacji dotyczącej otrzymania dofinansowania na utworzenie Ekopracowni - zielonego serca szkoły. Informacja na budynku  Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej, dotycząca otrzymania dofinansowania na utworzenie Ekopracowni- zielonego serca szkoły. 

 
Ekopracownia – zielone serce szkoły w ZPEW


Zespół Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej otrzymał dofinansowanie na zadanie pn. „Ekopracownia – zielone serce szkoły” – utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 1 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 w Zespole Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Skarżysku -Kamiennej.

„EKOPRACOWNIA” dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w formie dotacji w kwocie 44 994, 88 zł.

W ramach programu zostanie utworzona pracownia przyrodnicza z nową bazą dydaktyczną, która pozwoli w innowacyjny sposób realizować treści nauczania. W wyniku realizacji zadania zaplanowano działania zmierzające do prawidłowego ukształtowania wśród uczniów i uczennic świadomości poznawczej, eksperymentalno-badawczej, ekologicznej oraz postaw odpowiedzialności wobec najbliższego środowiska przyrodniczego. Ekopracownia oraz pomoce dydaktyczne stworzą możliwość rozpoznawania własnych zdolności, pokonywanie barier w budowaniu modeli eksperymentalnych, pozwolą wykonywać w bezpiecznych warunkach ciekawe doświadczenia, a przede wszystkim rozbudzą chęć poznania tajemnic świata, kosmosu oraz rozumienie praw rządzących środowiskiem, w którym uczniowie żyją na co dzień.

Zaplanowane do realizacji zadania w ramach programu pozwolą uczniom na ciekawe poznanie ekosystemu, zasad ochrony środowiska, gospodarki wodnej i zrównoważonego rozwoju, jak kreatywne poznanie przyrody podczas zajęć. Działania tj. akcja sprzątania świata, warsztaty edukacyjne, zbiórka karmy dla zwierząt, odpady i recykling - segregacja śmieci, poszukiwanie oznak wiosny, utworzenie warzywniaka, zajęcia terenowe są ze sobą spójne, powiązane tematycznie i wynikają z podstawy programowej kształcenia ogólnego. Realizowane będą poprzez innowacyjne metody i formy zajęć w ramach otrzymanego dofinansowania.  
   

Informacje

Ekopracownia - Zielone Serce Szkoły

0000-00-00 00:00:00

Ekopracownia - Zielone Serce Szkoły

Aktualności

 Bądź eko – segreguj odpady– zajęcia ekologiczne w Zespole Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Skarżysku – Kamiennej       24 stycznia 2024 roku odbyły się kolejne...

,,Inkluzja – edukacja przyszłości”

0000-00-00 00:00:00

,,Inkluzja – edukacja przyszłości”

Aktualności

 KARTA ZGŁOSZENIA   

NIEZŁOMNI NA SZLAKACH GREAN VELO

0000-00-00 00:00:00

NIEZŁOMNI NA SZLAKACH GREAN VELO

Aktualności