ZPEW
Adres: ul. Szkolna 15, 26-110 Skarżysko-Kamienna
Powiększ tekst: + -

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna Skarżysko-Kamienna

Data publikacji: 2020-09-21
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w Zespole Placówek Edukacyjno - 
Wychowawczych polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb
rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości
psychofizycznych ucznia, wynikających w szczególności z:

- niepełnosprawności,
- zagrożenia niedostosowaniem społecznym,
- ze szczególnych uzdolnień,
- zaburzeń komunikacji językowej,
- choroby przewlekłej,
- sytuacji kryzysowych lub traumatycznych,
- niepowodzeń edukacyjnych,
- zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem
spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi,
- trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub zmianą środowiska edukacyjnego.

Zadania realizowane w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej:

1. Systematyczna współpraca z dyrektorem ZPEW, wicedyrektorami, kierownikiem warsztatów, specjalistami oraz
    pielęgniarkami.
2. Praca z uczniami nowo przyjętymi (zapoznanie się z dokumentacją, wywiad z rodzicami, obserwacja dziecka, łagodzenie okresu        aklimatyzacji w nowym środowisku).
3. Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych (poprzez zapoznanie się z  dokumentacją, rozmowy z uczniami, rodzicami,
wychowawcami, obserwacja frekwencji i wyników nauczania ucznia, analiza sytuacji
materialnej rodziny, pomoc w uzyskaniu pomocy od powołanych do tego placówek).
4. Praca z rodzicami: udzielanie porad, informacji, wyjaśnień. Indywidualne rozmowy
z rodzicami o charakterze interwencyjnym, informacyjnym czy terapeutycznym.
5. Stałe wszechstronne poznawanie możliwości i trudności uczniów poprzez obserwację
wychowanków w sytuacji klasowo – lekcyjnej, na przerwach, rozmowy indywidualne.
6. Pomoc i wspieranie uczniów i ich rodzin w sytuacjach trudnych, kryzysowych dla nich.
Rozmowy indywidualne z uczniami w sytuacjach trudnych i wynikających z bieżących potrzeb.
7. Przeciwdziałanie różnym formom niedostosowania społecznego młodzieży.
8. Udział w pracach wszystkich zespołów szkolnych, które przewidują obecność psychologa, pedagoga.
9. Współpraca z instytucjami niosącymi pomoc rodzinie w sytuacjach kryzysowych,
m.in. z MOPS, GOPS, policją, sądem, specjalistycznymi poradniami, kuratorami sądowymi, itp.


 
 

Informacje

Ekopracownia - Zielone Serce Szkoły

0000-00-00 00:00:00

Ekopracownia - Zielone Serce Szkoły

Aktualności

 Bądź eko – segreguj odpady– zajęcia ekologiczne w Zespole Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Skarżysku – Kamiennej       24 stycznia 2024 roku odbyły się kolejne...

,,Inkluzja – edukacja przyszłości”

0000-00-00 00:00:00

,,Inkluzja – edukacja przyszłości”

Aktualności

 KARTA ZGŁOSZENIA   

NIEZŁOMNI NA SZLAKACH GREAN VELO

0000-00-00 00:00:00

NIEZŁOMNI NA SZLAKACH GREAN VELO

Aktualności