ZPEW
Adres: ul. Szkolna 15, 26-110 Skarżysko-Kamienna
Powiększ tekst: + -
  • Strona główna
  • >
  • Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Skarżysku-Kamiennej (SCWEW)

Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Skarżysku-Kamiennej (SCWEW)

Data publikacji: 0000-00-00Informacje medialne o projekcie:

Utworzenie Ośrodka Wsparcia i Testów (OWiT) przy Zespole Placówek Edukacyjno - Wychowawczych.

 

       Miło nam poinformować, iż w ramach aplikowanego wniosku w na utworzenie Ośrodków Wsparcia i Testów przez podmioty prowadzące Specjalistyczne Centra Wspierające Edukację Włączającą przy ZPEW prowadzony będzie Ośrodek – jedyny w województwie świętokrzyskim, świadczący porady osobom z niepełnosprawnością w optymalnym wyborze właściwych do aktualnych potrzeb sprzętów/urządzeń/oprogramowania (technologii asystujących), umożliwiających likwidację lub ograniczenie barier funkcjonalnych lub poznawczych. Świadczenie porad będzie udzielane również członkom rodzin osób z niepełnosprawnością i ich opiekunom, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących: bezpiecznego użytkowania udostępnianego sprzętu/urządzenia albo poruszania się przy jego pomocy, zwiększenia aktywności życiowej, samodzielności i zaradności osobistej przy użyciu technologii asystujących, podnoszenia umiejętności sprawowania opieki nad osobami z niepełnosprawnością. W ramach programu utworzona zostanie wypożyczalnia sprzętów/urządzeń/oprogramowania w celu ich testowania w warunkach domowych przez osoby z niepełnosprawnością. OWiT prowadzić będzie także instruktaże/ szkolenia/warsztaty z obsługi sprzętu/urządzeń/oprogramowania zaproponowanego do zaopatrzenia dla osób z niepełnosprawnością lub dla członków ich rodzin, opiekunów. Wartość projektu: 1 mln 200 tysięcy złotych - całość sfinansowana ze środków PFRON.
 


 

 
  Szkolenia stacjonarne zespołu SCWEW Skarżysko – Kamienna w Ośrodku Rozwoju Edukacji

 

     Spotkania online, szkolenia stacjonarne oraz samokształcenie to cykl trzech modułów pogłębiających wiedzę uczestników pilotażu. W ramach spotkań uczestnicy pracowali w grupach, omawiając poszczególne zagadnienia z obszaru funkcjonowania Specjalistycznych Centrów, jak i zagadnienia związane z funkcjonowaniem szkoły włączającej. Dodatkowy atut szkoleń stanowiły przygotowane dla uczestników materiały, przekazywane po ukończeniu każdego Modułu, które będą wykorzystane zarówno do pogłębienia i uzupełnienia treści szkoleniowych, jak i do realizowania zadań związanych z działalnością SCWEW.

    W dniach 02 - 06.10.2021 r. w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Sulejówku odbył się cykl szkoleń dla zespołów i kadry Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą w zakresie doskonalenia kompetencji pracowników SCWEW. W szkoleniach uczestniczył zespół SCWEW Skarżysko – Kamienna: lider, eksperci oraz koordynatorzy przedszkoli/ szkół ogólnodostępnych objętych wsparciem.

   W ramach sieci współpracy – jednym z kluczowych zadań edukacji włączającej jest doskonalenie kompetencji zespołu SCWEW. Celem spotkań było przybliżenie kluczowych zagadnień z obszaru edukacji włączającej oraz specyfiki zadań i współpracy w zespołach SCWEW. W trakcie szkolenia uczestnicy wymienili się doświadczeniami oraz dobrymi praktykami wdrażanymi w ich placówkach. Zespoły SCWEW pogłębiły posiadaną wiedzę oraz wzmocniły kompetencje niezbędne w pełnieniu przez nich określonych funkcji w projekcie pilotażowym.


 


 Konsultacje specjalistyczne w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych objętych wsparciem SCWEW        W ramach współpracy oraz rozwijania kompetencji pracowników przedszkoli i szkół ogólnodostępnych zorganizowano spotkania ze specjalistami w ramach zadania SCWEW. Specjaliści posiadają ogromne doświadczenie w wieloaspektowej pracy z dziećmi i rodziną. Wykorzystują narzędzia umożliwiające prowadzenie zajęć specjalistycznych. Spotkania prowadziły dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Skarżysku – Kamiennej Marzena Sala oraz Elżbieta Zyzik. Konsultacje dotyczyły planowania i realizacji celów terapeutycznych, realizację, monitorowanie i ocenę efektywności zastosowanych instrumentów wsparcia edukacyjno-specjalistycznego. Zakres konsultacji dotyczył tworzenia Indywidualnych Programów Edukacyjno – Terapeutycznych oraz Wielospecjalistycznej Oceny Poziomu Funkcjonowania Ucznia.


        Spotkania z Radami Pedagogicznymi szkół objętych wsparciem SCWEW w Skarżysku – Kamiennej        
zgodnie z modelem funkcjonowania Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą


    W etapie I odbyły się spotkania z Radą Pedagogiczną w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych, tj. w: Szkole Podstawowej nr 5 im. Jana Pawła II, Szkole Podstawowej nr 7 im. Obrońców Westerplatte, Przedszkolu Publicznym nr 7 im. Janusza Korczaka, Samorządowej Szkole Podstawowej nr 3 im. Stefana Żeromskiego, I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego, Branżowej Szkole I Stopnia nr 3 Zespołu Szkół Samochodowo – Usługowych im. Władysława Oseta Wasilewskiego, Technikum nr 2 Zespołu Szkół Ekonomicznych, Przedszkolu Samorządowym w Skarżysku Kościelnym oraz Publicznym Przedszkolu w Jagodnem. Podczas spotkań Lider SCWEW wraz z zespołem przedstawił główne założenia edukacji włączającej, zadania SCWEW, obszar wsparcia szkół i przedszkoli. Głównym celem przeprowadzonych spotkań było przedstawienie idei i implementacji edukacji włączającej, wskazanie korzyści wynikających z realizacji założeń edukacji włączającej oraz dostarczenie kompletnej informacji dotyczącej działań SCWEW oraz form wsparcia dla szkoły.


 

   

 

Podjęcie współpracy Lidera SCWEW z Kuratorium Oświaty w Kielcach

 


Jednym z założeń projektu realizowanym w Zespole Placówek Edukacyjno – Wychowawczych „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” w ramach II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji” Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty jest podjęcie współpracy z Kuratorium Oświaty.  

14 września 2021 r. Lider SCWEW pan Marcin Kruk odbył spotkanie z panią Katarzyną Nowacką - Świętokrzyskim Wicekuratorem Oświaty w Kielcach. Głównym tematem rozmów było zawarcie Porozumienia w sprawie współpracy SCWEW z Kuratorium.  

Celem spotkania było również przybliżenie założeń funkcjonowania SCWEW oraz jego pilotażowego wdrożenia. Lider SCWEW pan Marcin Kruk zaprezentował zakres współpracy SCWEW ze szkołami ogólnodostępnymi w obszarze edukacji włączającej. Pomysł wdrożenia modelu spotkał się z ogromną aprobatą, a idea edukacji włączającej szansą dla rozwiązań legislacyjno-organizacyjnych na rzecz wysokiej jakości kształcenia włączającego.

 

Spotkanie zespołu SCWEW

   
          

         W dniu 06.09.2021 r. w siedzibie SCWEW w Zespole Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Skarżysku – Kamiennej odbyło się spotkanie lidera SCWEW, ekspertów oraz koordynatorów SCWEW z przedszkoli/ szkół objętych wsparciem. 

     Tematem spotkania było ustalenie najważniejszych działań organizacyjnych.
Lider SCWEW pan Marcin Kruk przedstawił i omówił zadania, które będą realizowane w I etapie we wrześniu 2021 roku: 

1.      Spotkania z Radą Pedagogiczną w szkołach objętych wsparciem – Lider SCWEW, eksperci oraz koordynatorzy.

2.      Zainicjowanie współpracy z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną oraz uczelnią wyższą – spotkanie i podpisanie porozumienia - Lider SCWEW

3.      Zorganizowanie indywidualnych konsultacji dla szkół objętych wsparciem – specjaliści SCWEW

W dalszym ciągu upowszechnianie na stronie szkoły, fanpagu wiadomości dotyczących działań SCWEW  oraz informacji o działaniach na terenie danej placówki, a także popularyzowanie idei edukacji włączającej.   Spotkanie organizacyjne z liderem , ekspertami i koordynatorami SCWEW


       W Starostwie Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej starosta Artur Berus i członek zarządu Katarzyna Bilska spotkali się z liderem, ekspertami i koordynatorami utworzonego na terenie powiatu skarżyskiego Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą (SCWEW). Jest to jeden z 16 Centrów powstałych w Polsce i jedyny w województwie świętokrzyskim.

Spotkanie miało charakter organizacyjny, podczas którego m.in. omówiono główne założenia Centrum jego rolę w procesie funkcjonowania szkół oraz zasady rozliczania projektu. Przedstawiono także grupę liderów i koordynatorów, którzy przez najbliższe dwa lata będą realizować zadania wynikające funkcjonowania SCEW. Starosta Artur Berus przypomniał, że powiat skarżyski jako jedyny w województwie świętokrzyskim pozyskał środki z projektu grantowego Specjalistyczne Centra Wspierające Edukację Włączającą na wdrożenie tego modelu.

Projekt o wartości ponad 1,6 mln. zł realizowany jest w ramach II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”. Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty.

Specjalistyczne Centra Wspierające Edukację Włączającą mają za zadanie podkreślić specjalistyczny wymiar szkolnictwa specjalnego i wzmocnić jego rolę w oświacie poprzez wykorzystanie kompetencji i umiejętności specjalistów ze szkół specjalnych, którzy będą wspierać nauczycieli, rodziców i uczniów szkół ogólnodostępnych. Zgodnie z założeniami projektu nauczyciele otrzymają wsparcie, które pomoże im wybrać najlepsze metody pracy z uczniem z niepełnosprawnością. Uczniowie będą mogli uczestniczyć w zajęciach specjalistycznych i korzystać z zasobów szkół specjalnych. Rodzice natomiast będą mieli możliwość konsultacji, doradztwa, korzystania z grup wsparcia, a nawet zajęć terapeutycznych.

Dwa lata temu pojawiły się informacje o zmianach dotyczących edukacji włączającąW mojej ocenie bardzo dużo zmieni się jeśli chodzi o pracę z dzieckiem niepełnosprawnym i siła tej pracy będzie przeniesiona na szkoły. Rola poradni psychologiczno-pedagogicznej, jeżeli planowane działania rządu będą sfinalizowane ulegnie radykalnym zmianom, a działania poradni zostaną rozproszone na inne jednostki.[…] Na barkach nas wszystkich jest niesamowita odpowiedzialność, aby umiejętnie wdrożyć nasz projekt tak aby jego podstawowi odbiorcy czyli dzieci niepełnosprawne zostały objęte kompleksową i wielospecjalistyczną opieką – mówiła członek zarządu Katarzyna Bilska podkreślając, aby do tego projektu wszyscy zaangażowani podeszli nie tylko literalnie ale także z wykorzystaniem potencjału zasobu ludzkiego jaki tkwi w powołanym gronie pięciu ekspertów.    

Centrum będzie m.in. prowadzić szkolenia, działalność doradczą, np. w zakresie dostosowania miejsca pracy osoby uczącej się, doboru sprzętu specjalistycznego, wyboru podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych. SCWEW będzie instytucją, której działalność będzie skupiała się na wsparciu szkół w lepszej organizacji edukacji włączającej.

Centrum w Skarżysku-Kamiennej będzie także prowadzić działalność informacyjną i edukacyjną w zakresie edukacji włączającej oraz współpracę z innymi podmiotami udzielającymi wsparcia, np. uczelniami, organizacjami pozarządowymi, w szczególności ośrodkami pomocy społecznej.

Członek zarządu powiatu Katarzyna Bilska poinformowała, że SCWEW w Skarżysku-Kamiennej będzie się mieścić Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych, który przez Zarząd Powiatu Skarżyskiego został powołany do wdrożenia tego pilotażowego modelu i pełnienia jego roli. Przedstawiła także zespół kadry SCWEW w Skarżysku-Kamiennej, który będzie realizował zadania wynikające z założeń projektu. Zespół składa się z 13 osób, a w jego skład wchodzi jeden lider, 4 ekspertów i 7 koordynatorów. Liderem projektu jest Marcin Kruk, dyrektor ZPEW, a zespół ekspertów tworzą:


  1. Ewa Binkowska - ekspert ds. edukacji włączającej,
  2. Aneta Łoboda - ekspert ds. technologii włączającej,
  3. Ilona Wątła - ekspert ds. informacji i ewaluacji,
  4. Małgorzata Kowalska - ekspert SCWEW.

   W ramach SCWEW prowadzona będzie także wypożyczalnia sprzętu przeznaczonego dla dzieci i dorosłych w zakresie: niepełnosprawności intelektualnej, autyzmu, niepełnosprawności słuchowej i wzrokowej oraz niepełnosprawności ruchowej. Sprzęt dostępny w wypożyczalni dostosowany będzie do innowacyjnych metod pracy z dziećmi.       


Konsultacje indywidualne dla dyrektorów przedszkoli/ szkół ogólnodostępnych
i koordynatorów SCWEW


      W zakresie działań „Pilotażowego wdrożenia modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” w ramach II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty w przedszkolach oraz szkołach ogólnodostępnych odbyły się konsultacje indywidualne prowadzone przez lidera SCWEW pana Marcina Kruka – dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Skarżysku – Kamiennej.

       Podczas spotkań przedstawiono najważniejsze informacje dotyczące projektu pilotażowego oraz planowane formy działań w ramach SCWEW. Współpraca pomiędzy przedszkolami, szkołami oraz placówkami specjalnymi i ogólnodostępnymi ma na celu poszerzenie wiedzy i umiejętności kadry przedszkoli i szkół ogólnodostępnych − co ułatwi pracę ze wszystkimi dziećmi/uczniami – a także wymianie doświadczeń i poszukiwaniu nowych, efektywniejszych rozwiązań w pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej.

Formy realizacji wsparcia:

-  pomoc w rozpoznawaniu potrzeb dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju i ich rodzin, planowanie działań wspierających dziecko i jego rodzinę oraz modyfikacja i ocena efektywności udzielanego wsparcia w ramach zajęć prowadzonych w grupie przedszkolnej;

- specjalistyczne wspieranie podczas opracowywania i realizowania programu wczesnego wspomagania rozwoju ze szczególnym uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę dziecka;

- dobór efektywnych metod pracy i środków dydaktycznych, jakie można stosować
w codziennej edukacji w grupie przedszkolnej jako środowisku włączającym również dla dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju;

-  ocena potrzeby zastosowania sprzętu specjalistycznego i jego dobór dla dzieci
z niepełnosprawnościami, wypożyczenie odpowiedniego sprzętu oraz pomocy
w przystosowaniu warunków w środowisku domowym do potrzeb dziecka;

-  monitorowanie spójności działań realizowanych przez zespoły wczesnego wspomagania rozwoju i inne podmioty oraz realizacji ich zaleceń i podejmowaniu działań wspomagających rozwój dziecka w codziennej pracy pedagogów przedszkolnych;

-  wsparcie procesu tranzycji (adaptacji do przedszkola i przejścia do szkoły podstawowej).


LISTA PRZEDSZKOLI/SZKÓŁ OGÓLNODOSTĘPNYCH OBJĘTYCH WSPARCIEM PRZEZ SCWEW W ZESPOLE PLACÓWEK EDUKACYJNO – WYCHOWAWCZYCH W SKARŻYSKU – KAMIENNEJ


1.      Szkoła Podstawowa nr 5 im. Jana Pawła II

ul. Norwida 3, 26-110 Skarżysko – Kamienna

2.      Szkoła Podstawowa nr 7 im. Obrońców Westerplatte

ul. Zielna 29, 26-110 Skarżysko – Kamienna

3.      Przedszkole Publiczne nr 7 im. Janusza Korczaka

ul. Zielna 29, 26-110 Skarżysko – Kamienna

4.      Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 3 im. Stefana Żeromskiego

ul. Kościelna 1, 26-130 Suchedniów

5.      I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego

ul. 1 Maja 82, 26-110 Skarżysko -Kamienna

6.      Branżowa Szkoła I Stopnia nr 3 Zespołu Szkół Samochodowo – Usługowych im. Władysława Oseta Wasilewskiego

ul. Oseta Wasilewskiego 5, 26-110 Skarżysko – Kamienna

7.      Technikum nr 2 Zespołu Szkół Ekonomicznych

ul. Powstańców Warszawy 11, 26-110 Skarżysko – Kamienna

8.      Przedszkole Samorządowe w Skarżysku Kościelnym

ul. Kościelna 5, 26-115 Skarżysko Kościelne

9.      Publiczne Przedszkole w Jagodnem

Jagodne 138, 27-220 Mirzec


   

 

 Indywidualne konsultacje eksperckie w ramach realizowanego przedsięwzięcia - „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”


       W ramach  II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty w szkołach/ przedszkolach ogólnodostępnych odbyły się konsultacje prowadzone przez ekspertów SCWEW z Zespołu Placówek Edukacyjno -Wychowawczych w Skarżysku – Kamiennej.

Konsultacje miały charakter bezpośredniego wsparcia w następującym zakresie:

1.      Szczegółowy zakres wsparcia szkoły ogólnodostępnej.

2.      Zadania koordynatorów ds. edukacji włączającej i współpracy ze SCWEW.

3.      Zakres wsparcia specjalistów SCWEW.

 

     Spotkanie miało na celu dookreślenie i uszczegółowienie wsparcia, jakim objęta jest szkoła ogólnodostępna, w ramach której SCWEW udostępni swoją wiedzę i specjalistyczne zasoby zwiększając kompetencje kadry kierowniczej i personelu szkół w zakresie rozumienia i wspierania osób uczących się o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych.

     Istotną rolą Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą (SCWEW) jest wsparcie nauczycieli i specjalistów pracujących w szkołach ogólnodostępnych wiedzą i doświadczeniem w zakresie umożliwiającym realizację zadań, polegających między innymi na zorganizowaniu kształcenia specjalnego i udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla każdego ucznia.

  


 


 Otwarcie cyklu szkoleń dla Liderów Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)

     W dniach 26-27.08.2021 roku w Centrum Szkoleniowym Ośrodka Rozwoju Edukacji w Sulejówku odbyło się szkolenie dla Liderów SCWEW, w którym udział wziął dyrektor Zespołu Placówek Edukacyjno – Wychowawczych pan Marcin Kruk – lider SCWEW.
   Oficjalnie cykl szkoleń otworzyli: Marzena Machałek, Sekretarz Stanu Ministerstwa Edukacji i Nauki (MEiN) wraz             z Joanną Wilewską, Dyrektorem Departamentu Wychowania i Edukacji Włączającej MEiN oraz Tomaszem Madejem p.o. Dyrektorem Ośrodka Rozwoju Edukacji . Podczas warsztatów uczestnicy pogłębili wiedzę i wzbogacili umiejętności w zakresie koordynowania i zarządzania pracą zespołu oraz komunikowania się w zespole. Zostali przygotowani do udzielania wsparcia szkołom i przedszkolom ogólnodostępnym w zakresie pracy z uczniami ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi. Spotkanie miało również na celu przygotowanie do pełnienia roli lidera, wykonywania zadań oraz sposobów uzyskiwania informacji o pracy SCWEW na różnych etapach działania.

Idea edukacji włączającej


 

       ,,Dobra edukacja – to edukacja włączająca, zapewniająca pełne uczestnictwo wszystkim uczniom, niezależnie od płci, statusu społecznego i ekonomicznego, rasy, miejsca zamieszkania, niepełnosprawności, wieku czy wyznania”.

Koichiro Matsuura, Dyrektor Generalny UNESCO

 

    Systemy edukacji podlegają systematycznie przemianom. Powodowane są one ciągłymi zmianami globalnymi, rozwojem gospodarki opartej przede wszystkim na wiedzy. Stawiają nowe wyzwania instytucjom powołanym do kształcenia dzieci i młodzieży.

     Edukacja włączająca postrzegana jest jako ogólnoświatowy fenomen, który jest szczególnie wyraźny na przestrzeni ostatniej dekady (Mittler). Edukacja włączająca jest główną polityką edukacyjną krajów europejskich i USA. 

       System szkolny stwarza wszystkim uczniom, niezależnie od rodzaju czy głębokości niepełnosprawności, poczucie przynależności do grupy klasowej, szkolnej.

        Idea edukacji włączającej opiera się na założeniu, że to nie dziecko należy zmieniać
i przystosowywać do systemu szkolnego, lecz odwrotnie – szkoła i system nauczania musi się zmienić tak, by wyjść naprzeciw indywidualnym potrzebom wszystkich dzieci  sprawnych i niepełnosprawnych. Kształcenie, wychowanie i opieka odbywa się w lokalnej szkole. Dziecko niepełnosprawne i jego rodzina ma zapewnione odpowiednie, specjalistyczne wsparcie.

    Podstawową  zasadą edukacji włączającej jest elastyczność – tzn. uznanie, że dzieci mogą uczyć się w różnym tempie, a nauczyciele powinni umieć wspierać ich naukę w sposób dostosowany do ich zróżnicowanych potrzeb, uzdolnień i specyfiki rozwoju. Dziecko niepełnosprawne jest oceniane w oparciu o swoje indywidualne osiągnięcia, możliwości i ograniczenia.

     Edukacja włączająca jest okazją do uczenia się normalności. Dzieci, młodzież, osoby dorosłe niepełnosprawne są w naszym otoczeniu, dlatego starajmy się zrozumieć ich potrzeby, nawiązać i podtrzymywać z nimi kontakty społeczne, współpracować i skutecznie ich wspierać.

 „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających

Edukację Włączającą (SCWEW)” 

   W terminie od 1 lipca 2021 r. do 30 czerwca 2023 r. w Zespole Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Skarżysku – Kamiennej ul. Szkolna 15 realizowane jest przedsięwzięcie grantowe pod nazwą „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” w ramach II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty.

Nazwa grantu: Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Skarżysku – Kamiennej.

    Celem głównym przedsięwzięcia grantowego jest poprawa dostępności usług edukacyjnych dla dzieci/uczniów/słuchaczy ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w ramach udzielonego Grantu na utworzenie i funkcjonowanie Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą (SCWEW).

 Współpraca i komunikacja zespołu SCWEW z przedszkolami i szkołami ogólnodostępnymi polega m.in. na:

-  pomocy w rozpoznawaniu potrzeb i możliwości uczniów,

-  doborze efektywnych metod pracy i środków dydaktycznych,

-  pomocy w opracowywaniu i realizowaniu programu wczesnego wspomagania rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem działań        wspomagających rodzinę dziecka,

- ocenie potrzeby i doboru spersonalizowanego sprzętu, urządzenia lub pomocy dydaktycznych, przygotowania zindywidualizowanej (zgodnie   z potrzebami przedszkola i szkoły ogólnodostępnej) oferty szkoleniowej obejmującej szkolenia z zakresu specyfiki edukacji włączającej,

- przeprowadzeniu konferencji, prowadzeniu lekcji otwartych, konsultacji, obserwacji wspierających, superwizji koleżeńskich, spotkań dla      Rad Pedagogicznych, przeprowadzeniu pogłębionej diagnozy potrzeb szkół, upowszechnianiu informacji o edukacji włączającej, spotkaniach  indywidualnych i zbiorowych dotyczących uruchomienia wypożyczalni, konsultacji eksperckich, działaniach doradczo-szkoleniowych, konsultacji dla rodziców - w zakresie wsparcia oraz dyrektorów, nauczycieli w zakresie wdrożenia modelu edukacji włączającej.

        Istotną rolą Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą (SCWEW) jest wsparcie nauczycieli i specjalistów pracujących w szkołach ogólnodostępnych wiedzą i doświadczeniem w zakresie umożliwiającym realizację zadań, polegających między innymi na zorganizowaniu kształcenia specjalnego i udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla każdego ucznia. 
INFORMACJE O PROJEKCIE

„Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”

w ramach II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”

 Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty
 

I.ZAŁOŻENIA I ZADANIA SCWEW:


Specjalistyczne Centra Wspierające Edukację Włączającą będą jednym z systemowych rozwiązań na rzecz wdrażania edukacji włączającej wysokiej jakości dla wszystkich uczniów.

Celem głównym Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW) jest poprawa dostępności usług edukacyjnych dla dzieci/uczniów/słuchaczy ze zróżnicowanymi1 potrzebami edukacyjnymi w ramach wykorzystania udzielonego Grantu na utworzenie i funkcjonowanie (SCWEW).

Działania realizowane w pilotażu mają na celu przygotowanie przedszkola specjalnego/szkoły specjalnej/placówki specjalnej do nowej roli, polegającej na podejmowaniu działań na rzecz wdrażania edukacji włączającej, w tym do podejmowania działań informacyjnych i prowadzenia zajęć modelowych.

Cele szczegółowe:

1) zwiększenie efektywności działań podejmowanych przez pracowników przedszkoli/szkół ogólnodostępnych na rzecz uczniów ze      zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi, poprzez zapewnienie im wsparcia kadry przedszkoli specjalnych/szkół specjalnych/placówek    specjalnych, w szczególności poszerzenie wiedzy i kompetencji kadry przedszkoli i szkół ogólnodostępnych oraz zapewnienie jej wsparcia w  zakresie wdrażania edukacji włączającej i pracy z grupą zróżnicowaną.

2) wsparcie techniczne przedszkoli i szkół poprzez uruchomienie wypożyczalni sprzętu i pomocy dydaktycznych przydatnych w pracy z grupą     zróżnicowaną.

3) działania mające na celu upowszechnianie idei edukacji włączającej.

 

Rolą SCWEW jest wsparcie nauczycieli i specjalistów, pracujących w przedszkolach
i szkołach ogólnodostępnych, również kadry zarządzającej, oraz podnoszenie ich kompetencji, a także zapewnienie dostępu do specjalistycznego sprzętu (wypożyczalnia).


II.ZAKRES USŁUG SCWEW:


Zadania realizowane przez SCWEW podzielone są na 8 etapów. Obejmują one:

1) rozwijanie kompetencji kadry przedszkoli i szkół ogólnodostępnych w zakresie prowadzenia edukacji włączającej, m.in. poprzez:

- organizowanie doradztwa w zakresie metod i strategii w pracy
  z dziećmi/uczniami/słuchaczami ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi w klasie/grupie ogólnodostępnej;

-  pomoc w opracowywaniu i dostosowywaniu programów wychowania przedszkolnego
   oraz nauczania, z uwzględnieniem potrzeb zróżnicowanej grupy/klasy;

- prowadzenie instruktażu dla nauczycieli; o pomoc w opracowywaniu indywidualnych programów dla dzieci/uczniów/słuchaczy ze      zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi;

- doradztwo w zakresie dostosowywania wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości dzieci/uczniów/słuchaczy, a także w zakresie metod oceniania ich postępów; o system konsultacji i superwizji koleżeńskich;

-  wsparcie indywidualne i grupowe dla nauczycieli.

2) wspieranie dyrektorów przedszkoli i szkół ogólnodostępnych, w szczególności w zakresie: o tworzenia odpowiednich warunków i    organizacji pracy do prowadzenia edukacji włączającej; - monitorowania wdrażania edukacji włączającej; o prowadzenia działań  interwencyjnych skierowanych do nauczycieli, rodziców, opiekunów i dzieci/uczniów/słuchaczy.

3) prowadzenie modelowych zajęć na terenie przedszkoli i szkół ogólnodostępnych (w tym lekcji pokazowych), których celem jest praktyczna demonstracja skutecznych technik i metod pracy z dzieckiem/uczniem/uczestnikiem ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi
w grupie dzieci/uczniów/słuchaczy, ukierunkowywanie bezpośredniej pracy nauczyciela
z dzieckiem/uczniem/słuchaczem, rozwijanie kompetencji kadry przedszkoli i szkół ogólnodostępnych w zakresie prowadzenia zajęć, w tym zajęć specjalistycznych z wykorzystaniem różnorodnych form pracy.

 4) rozwijanie kompetencji kadry przedszkoli i szkół ogólnodostępnych w zakresie działań interwencyjnych skierowanych do dzieci/uczniów/słuchaczy i ich rodzin.

- współpraca z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i ośrodkami doskonalenia nauczycieli w zakresie wsparcia udzielanego    przedszkolu/szkole.

6) konsultacje dla rodziców i dzieci/uczniów/słuchaczy za pośrednictwem przedszkola/szkoły.

7) utworzenie wypożyczalni i wypożyczanie pomocy dydaktycznych oraz sprzętu specjalistycznego koniecznego do pracy z dziećmi/uczniami    /słuchaczami ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi, a także przygotowanie kadry przedszkoli i szkół do efektywnego    wykorzystania tych pomocy.

8) wspieranie nauczycieli i specjalistów przedszkoli i szkół ogólnodostępnych w przygotowaniu materiałów i pomocy dydaktycznych niezbędnych do bieżącej pracy z dzieckiem/uczniem/słuchaczem w klasie o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych.

9) wspieranie rozwoju włączających społeczności lokalnych (w tym działania informacyjne, upowszechniające ideę edukacji włączającej,    podnoszące świadomość władz lokalnych, pracowników innych placówek i lokalnej społeczności).


III. EFEKTY PROJEKTU 


   Poprawa dostępności usług edukacyjnych dla uczniów o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych, w tym z niepełnosprawnościami poprzez utworzenie SCWEW w Skarżysku - Kamiennej .


IV. KADRA SCWEW:


W skład Zespołu SCWEW w Zespole Placówek Edukacyjno – Wychowawczych
 w Skarżysku – Kamiennej wchodzą:

- Marcin Kruk - lider,

- Ewa Binkowska - ekspert ds. edukacji włączającej,

- Aneta Łoboda - ekspert ds. technologii wspomagających,

- Małgorzata Kowalska – ekspert SCWEW,

- Ilona Wątła - ekspert ds. informacji i ewaluacji,

- specjaliści/nauczyciele z kwalifikacjami w zakresie pedagogiki specjalnej.

Wszelkie informacje dotyczące projektu pilotażowego uzyskać można w Zespole Placówek Edukacyjno – Wychowawczych ul. Szkolna 15, 26-110  Skarżysko – Kamienna,  tel. 41 252 48 17
 
 

 

Informacje

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

0000-00-00 00:00:00

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

Aktualności

 

ZPEW-SPOT

0000-00-00 00:00:00

ZPEW-SPOT

Aktualności

 

 ZAPRASZAMY DO ZPEW !

0000-00-00 00:00:00

ZAPRASZAMY DO ZPEW !

Aktualności

 

Zapraszamy do Nas

0000-00-00 00:00:00

Zapraszamy do Nas

Aktualności

Zapraszamy do Nas ! 

Archiwum

0000-00-00 00:00:00

Przekaż 1 % podatku

Aktualności - archiwum

2020-12-21 00:00:00

PODARUJ UŚMIECH

Aktualności - archiwum

2020-12-16 00:00:00

I TY MOŻESZ ZOSTAĆ ŚW.MIKOŁAJEM

Aktualności - archiwum

2020-12-13 00:00:00

AKCJA-IDĄ ŚWIĘTA, NIE O SMS-IE, LECZ O KARTCE PAMIĘTAJ

Aktualności - archiwum