ZPEW
Adres: ul. Szkolna 15, 26-110 Skarżysko-Kamienna
Powiększ tekst: + -
  • Strona główna
  • >
  • Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Skarżysku-Kamiennej (SCWEW)

Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Skarżysku-Kamiennej (SCWEW)

Data publikacji: 0000-00-00
                                        


                        Informacje medialne o projekcie:

                                                    
HARMONOGRAM STAŁYCH DYŻURÓW ZESPOŁU SCWEW

DLA RODZICÓW/UCZNIÓW/NAUCZYCIELI

 

Piątek w godzinach 12.30-13.30

LIDER SCWEW – Marcin Kruk

 

Wtorek w godzinach 14.30-15.30

Ekspert ds. edukacji włączającej – Ewa Binkowska

Ekspert dostępny pod numerem telefonu  608 187 549

 

Poniedziałek w godzinach 12.00-13.00

Ekspert ds. technologii wspomagających – Aneta Łoboda

 

Środa w godzinach  13.30-14.30

Ekspert ds. informacji i ewaluacji – Ilona Wątła

 

Czwartek w godzinach 8.00-9.00

Ekspert SCWEW – Małgorzata Kowalska

Ekspert dostępny pod numerem telefonu: 794 686 930

 

STAŁE DYŻURY OBEJMUJĄ:

Kontakt bezpośredni – Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej ul. Szkolna 15

Telefoniczny  -  41 2524817

e-mail -  scwewzpew@wp.pl                     


PRZEDSZKOLA I SZKOŁY OGÓLNODOSTĘPNE OBJĘTE WSPARCIEM

PRZEZ SPECJALISTYCZNE CENTRUM WSPIERAJĄCE EDUKACJĘ WŁACZAJĄCĄW SKARŻYSKU – KAMIENNEJ


1. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Jana Pawła II w Skarżysku – Kamiennej


http://www.sp5skarzyskokamienna.szkolna.net/ogloszenia/specjalistyczne-centra-wspierajace-edukacje-wlaczajaca-scwew

https://www.facebook.com/profile.php?id=100078280317664


2. Szkoła Podstawowa nr 7 im. Obrońców Westerplatte oraz Przedszkole Publiczne nr 7 im. Janusza Korczaka w Skarżysku – Kamiennej


http://www.sp7skarzysko.szkolna.net/specjalistyczne-centra-wspierajace-edukacje-wlaczajaca-scwew


3. Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 3 im. Stefana Żeromskiego w Suchedniowie


http://sp3suchedniow.szkolnastrona.pl/index.php?c=page&id=1006


4. I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Skarżysku – Kamiennej


http://slowacki.info.pl/scwew


5. Branżowa Szkoła I Stopnia nr 3 Zespołu Szkół Samochodowo – Usługowych im. Władysława Oseta Wasilewskiego w Skarżysku – Kamiennej


https://www.zssuskarzysko.pl/category/strona-glowna/scwew/


6. Technikum nr 2 Zespołu Szkół Ekonomicznych w Skarżysku – Kamiennej


http://www.zseskarzysko.pl/projekty/scwew/pilotazowe-wdrozenie-modelu-scwew

(informacje o projekcie znajdują się w zakładce PROJEKTY – SCWEW)


7. Przedszkole Samorządowe w Skarżysku Kościelnym


http://przedszkole-sk.pl/scwew/


8.Publiczne Przedszkole w Jagodnem


https://spjagodne.szkolnastrona.pl/p,131,scwewKonsultacja dla dyrektorów oraz koordynatorów ds. edukacji włączającej i współpracy ze SCWEW w Technikum nr 2 Zespołu Szkół Ekonomicznych w Skarżysku – Kamiennej

       W Technikum nr 2 Zespołu Szkół Ekonomicznych w Skarżysku – Kamiennej w ramach zachowania trwałości projektu „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” w ramach II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty, lider SCWEW Marcin Kruk przeprowadził konsultację indywidualną z dyrektor szkoły/ koordynatorem ds. edukacji włączającej i współpracy ze SCWEW.
         Lider SCWEW podczas spotkania przedstawił wypracowane rozwiązania z końcowego etapu, jak również z poprzednich działań, które zostaną wykorzystane w trakcie weryfikacji Modelu SCWEW, co umożliwi opracowanie flagowego katalogu form i metod pracy przyszłych SCWEW-ów oraz propozycji skutecznej oferty wsparcia po zakończeniu pilotażu. Lider podkreślił, że w dalszym ciągu należy zwrócić uwagę na współpracę ze środowiskiem lokalnym oraz większe wykorzystanie lokalnych zasobów do realizacji i kontynuacji zadań SCWEW. Zaowocuje to w przyszłości wyjściem na zewnątrz z ofertą wsparcia oraz promocją edukacji włączającej w środowisku lokalnym. Podczas konsultacji dyrektor szkoły przeanalizował udzielone wsparcie oraz realizację założeń edukacji włączającej w praktyce szkolnej. Omówił również zajęcia, które odbyły się na terenie szkoły oraz rolę specjalistów SCWEW w budowaniu klimatu inkluzji. Analizie poddano również ocenę kompetencji nauczycieli po zakończeniu projektu.

Wnioski z udzielonego przez SCWEW wsparcia:

- nauczyciele uznali, że obecnie znacznie wzrósł ich poziom otwartości na ideę edukacji włączającej, wskazali, że znają obecnie jej założenia i są przygotowani do prowadzenia zajęć 
z uczniami o zróżnicowanych potrzebach rozwojowych. 
- wskazali, że znają zasady prowadzenia oceny funkcjonalnej w szkole, zasady planowania zajęć w grupie zróżnicowanej z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych uczniów, strategie uczenia się i stylów nauczania w celu ich doboru do zróżnicowanych potrzeb uczniów. 
- uznali, że raczej potrafią wspierać proces uczenia się każdego ucznia w jego indywidualnym tempie, znają zasady projektowania przestrzeni klasowej odpowiednio do zróżnicowanych potrzeb uczniów, potrafią dobierać odpowiednie środki i pomoce dydaktyczne, aranżować warunki motywujące uczniów do nauki, stosować metody wspierające wzajemne uczenie się uczniów w grupie zróżnicowanej, znają zasady dostosowań wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości uczniów, zasady oceniania uczniów o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych. 
- wykorzystują zróżnicowane metody i formy współpracy z rodzicami, znają wytyczne prawne i praktyczne aspekty tworzenia IPET-ów, znają czynniki wpływające na klimat akceptacji dla różnorodności w klasie/ grupie, wiedzą jak pracować z grupą o silnym zróżnicowaniu potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz wiedzą, w jaki sposób mogą uzyskać wsparcie w zakresie realizacji edukacji włączającej.
-potrafią zadbać o swój dobrostan w pracy nauczyciela i chcą otrzymywać wsparcie 
w zakresie pracy z uczniami o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych.
- Nie czują się jednak jeszcze absolutnymi specjalistami w zakresie edukacji włączającej. 

Ogólne wnioski: 
 
1. Nauczyciele jednogłośnie uznali, że ich stan wiedzy i doświadczeń dotyczących edukacji włączającej sprzed dwóch lat różni się znacząco – w sensie negatywnym – 
od stanu wiedzy i umiejętności posiadanych obecnie dzięki wsparciu udzielanemu przez osoby pracujące w SCWEW. Zmiana ta dotyczy wszystkich obszarów poddanych badaniu ankietowemu.

Rekomendacje: 

1. Praca Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą powinna być bezwzględnie kontynuowana, zwłaszcza, że nauczyciele nadal potrzebują wsparcia w tym zakresie.


 Konsultacja dla dyrektorów oraz koordynatorów ds. edukacji włączającej i współpracy ze SCWEW w Szkole Podstawowej nr 5 im. Jana Pawła II w Skarżysku – Kamiennej 


       W ramach zachowania trwałości projektu „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” w ramach II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty, odbyła się konsultacja lidera SCWEW Skarżysko – Kamienna, Marcina Kruka z dyrektorem oraz koordynatorem ds. edukacji włączającej i współpracy ze SCWEW w Szkole Podstawowej nr 5 w Skarżysku – Kamiennej.  
           Podczas konsultacji lider SCWEW poruszył temat edukacji włączającej, która ma na celu uwzględnić różnorodność uczniów: ich potrzeby, zainteresowania, umiejętności. Zasadniczym wnioskiem z rozmowy uczestników wsparcia było stwierdzenie konieczności zwrócenia uwagi na dostosowanie systemu szkolnego do trudności każdego ucznia, jego indywidualnego tempa nauki, ale także jego uzdolnień. Ideą systemu edukacji włączającej jest całkowite odejście od postrzegania niepełnosprawności jako problemu, przeszkody oraz podjęcie rzeczywistych kroków w kierunku umożliwienia uczniowi samorealizacji oraz samorozwoju dostosowanego do jego potrzeb. Ponadto podczas spotkania omówiono działania związane ze wsparciem nauczycieli szkoły oraz potrzeb bieżących. Poddano analizie zajęcia specjalistyczne zrealizowane w projekcie pilotażowym realizowane przez specjalistów oraz kadrę SCWEW.


 


Konsultacja dla dyrektorów oraz koordynatorów ds. edukacji włączającej i współpracy ze SCWEW w Szkole Podstawowej nr 7 im. Obrońców Westerplatte/ Przedszkolu Publicznym nr 7 im. Janusza Korczaka w Skarżysku – Kamiennej 

       Kolejne spotkanie w ramach zachowania trwałości projektu . „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” w ramach II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty miało miejsce w Szkole Podstawowej nr 7/ Przedszkolu Publicznym nr 7 w Skarżysku – Kamiennej. 
             Podczas konsultacji Lider SCWEW - Marcin Kruk poddał analizie temat wykorzystania oraz utrzymania efektów przedsięwzięcia po zakończeniu jego realizacji oraz funkcjonowanie wypożyczalni dla przedszkoli/szkół ogólnodostępnych zgodnie z zasadami dotyczącymi obowiązków SCWEW związanymi z zasadami udostępniania, przechowywania sprzętu i jego amortyzacją w okresie zachowania trwałości projektu. Ocenie poddano także wsparcie udzielone nauczycielom oraz rodzicom.  

Wnioski szkoły z oceny kompetencji nauczycieli biorących udział w projekcie: 

1. Realizacja projektu zapewniła nauczycielom dobre wyposażenie w umiejętności niezbędne do skutecznego prowadzenia edukacji włączającej.
2. Nauczyciele są otwarci na kontynuowanie uczenia się, analizowanie swojej pracy, wprowadzanie ulepszeń i doskonalenie swojego podejścia w celu lepszej obsługi potrzeb uczniów.
3. Kadra pedagogiczna jest świadoma specyficznych potrzeb i strategii wspierania rozwoju dzieci z różnymi trudnościami, aby móc zapewnić im efektywną edukację.
4.Dostarczenie im odpowiednich szkoleń, warsztatów pomogło im w doskonaleniu umiejętności i zdobywaniu nowej wiedzy w zakresie pracy z dziećmi o różnorodnych potrzebach.

Ogólne wnioski:  

1. Projekt edukacji włączającej dał szansę na zapewnienie wszystkim dzieciom równych szanse na edukację i rozwój dzięki wysoko wyszkolonej kadrze pedagogicznej.
2. Odpowiednie wsparcie skierowane do nauczycieli i dostosowanie programów nauczania mogą pomóc każdemu dziecku osiągnąć sukces w nauce.
3. Efektywna współpraca i dialog nauczycieli, specjalistów i rodziców są kluczowe dla sukcesu edukacji włączającej.
4. Nauczyciele powinni mieć dostęp do szkoleń i narzędzi, które pozwolą im doskonalić swoje umiejętności w obszarze edukacji włączającej.
Ocena udzielonego wsparcia specjalistycznego rodzicom uczniów:
- Zwiększenie świadomości rodzica poprzez dostosowanie i odpowiednie wsparcie mogą pomóc dzieciom w osiągnięciu sukcesów i rozwinięciu swojego potencjału.
- Rodzice zdobyli nowe umiejętności poprzez korzystanie z profesjonalnego wsparcia, co przełożyło  się na lepsze zrozumienie ich dziecka jego możliwości i potrzeb.


 


Konsultacja dla dyrektora oraz koordynatora ds. edukacji włączającej i współpracy ze SCWEW 
I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Skarżysku – Kamiennej  

    21 września 2023 roku odbyła się konsultacja indywidualna w ramach  zachowania trwałości projektu „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” w ramach II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty w Specjalistycznym Centrum Wspierającym Edukację Włączającą w Skarżysku – Kamiennej z dyrektorem/ koordynatorem I Liceum Ogólnokształcącego w Skarżysku – Kamiennej.  
      Podczas konsultacji przewodnim tematem było omówienie udzielonego wsparcia szkole ponadpodstawowej podczas realizacji zadań pilotażu. Ponadto dyrektor szkoły omówiła przeprowadzone zajęcia na terenie placówki ogólnodostępnej oraz pozytywny odbiór nauczycieli uczestniczących w szkoleniach, którzy podnieśli swoje kompetencje w tym zakresie. Marcin Kruk - lider SCWEW poddał analizie dobre praktyki i propozycje rozwiązań w zakresie metod i form pracy, ze szczególnym uwzględnieniem obserwacji wspierających oraz zajęć modelowych. Podsumował zakres działań realizowanych przez SCWEW w ramach ośmiu etapów. Omówiono także ocenę kompetencji nauczycieli po zakończeniu pilotażu. 

Wnioski z udzielonego wsparcia:

-  wzrost wiedzy na temat prowadzenia oceny funkcjonalnej w szkole, znają zasady planowania zajęć w grupie zróżnicowanej, potrafią wspierać indywidualny proces uczenia się dzieci i dostosowywać przestrzeń klasy do potrzeb ucznia. 
- właściwe dobieranie środków dydaktycznych motywujące uczniów do nauki. Zdecydowana większość zna zasady oceniania uczniów o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych. 
- nauczyciele wykorzystują różnorodne metody i formy pracy z rodzicami, potrafią lepiej tworzyć IPET w praktyce, wiedzą jak integrować grupę klasową. 

Ogólne wnioski:  

1. Zaobserwowano wzrost zainteresowania idea edukacji włączającej wśród nauczycieli.
2. Wzrosła świadomość dotycząca pracy nauczycieli z uczniami o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych.
3. Zauważono konieczność kontynuacji wsparcia przez specjalistów SCWEW.
4. Nauczyciele poszerzyli swoja wiedza na temat zasad prowadzenia oceny funkcjonalnej.


 


Konsultacja dla dyrektor oraz koordynatora ds. edukacji włączającej i współpracy ze SCWEW Publicznego Przedszkola w Jagodnem 

    29 sierpnia 2023 roku Lider SCWEW Marcin Kruk przeprowadził konsultację indywidualną w ramach  zachowania trwałości projektu „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” w ramach II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty w Specjalistycznym Centrum Wspierającym Edukację Włączającą w Skarżysku – Kamiennej z dyrektorem/ koordynatorem Publicznego Przedszkola w Jagodnem. 
      Głównym tematem spotkania była współpraca z podmiotami uczestniczącymi w procesie rozpoznawania potrzeb i udzielania pomocy dzieciom oraz ich rodzinom: poradniami psychologiczno – pedagogicznymi, organizacjami pozarządowymi. Ponadto omówiono dotychczasowe wsparcie dla nauczycieli, jak również dla rodziców, którzy chętnie uczestniczyli w konsultacjach specjalistycznych w celu zniwelowania oraz wyjaśnienia trudności związanych z funkcjonowaniem ucznia/dziecka. Spotkanie dotyczyło także analizy działań w ramach zachowania trwałości projektu pilotażowego. Ocenie poddano dotychczas udzielone wsparcie nauczycielom na zakończenie przedsięwzięcia:
- Współpraca ze specjalistami wpłynęła na otwarcie na różnorodność i inkluzyjność przedszkola. 
- Nauczyciele chętnie korzystali z proponowanych przez SCWEW form pomocy. 
- Zaspokojono potrzeby każdego dziecka. 
- Nauczyciele wyrazili potrzebę wsparcia podczas pracy z dziećmi o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych oraz podnoszenia swych kompetencji.

 


 
Konsultacja dla dyrektor oraz koordynatora ds. edukacji włączającej i współpracy ze SCWEW Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Stefana Żeromskiego Suchedniów


    Konsultacja indywidualna w ramach  zachowania trwałości projektu „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” w ramach II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty w Specjalistycznym Centrum Wspierającym Edukację Włączającą w Skarżysku – Kamiennej przeprowadzona została z dyrektorem/ koordynatorem Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Stefana Żeromskiego Suchedniów.
       Podczas konsultacji lider SCWEW oraz koordynator poruszyli temat wprowadzanych zmian w szkolnictwie oraz ich wpływie na teraźniejszą sytuację placówki. Dostosowanie szkoły do zadań przewidzianych w modelu funkcjonowania SCWEW jest nurtującym pytaniem w kwestii przystosowania szkoły do potrzeb uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi. Ważną kwestią było także wykorzystanie technologii informacyjnej, w tym sprzętu specjalistycznego, oprogramowania multimedialnego podczas zajęć lekcyjnych w warunkach braku dostępu do Internetu – temat istotny w dobie współczesnej technologii informacyjnej. Omówiono działania dotychczas zrealizowane w czasie pilotażu. Poddano również ocenie kompetencje nauczycieli na zakończenie projektu. 

Ogólne wnioski: 
 
1. W przeciągu dwóch lat zwiększyła się wiedza nauczycieli dotycząca edukacji włączającej.
2. Zwiększyły się  umiejętności nauczycieli do prowadzenia zajęć z uczniami ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi.
3. Większość nauczycieli zna zasady oceny funkcjonalnej. 
4. Znacząco poprawiła się wiedza dotycząca zasad planowania zajęć w grupie zróżnicowanej  oraz strategii uczenia się i stylów nauczania.
5. Nie uległa zmianie umiejętność nauczycieli w wspieraniu procesu każdego ucznia w jego indywidualnym tempie.
6. Nauczyciele dobrze oceniają swoje kompetencje obecnie i 2 lata temu w zakresie zasad projektowania przestrzeni szkolnej,      doboru środków i pomocy dydaktycznych, aranżacji warunków motywujących uczniów do nauki.
7. Większość nauczycieli stosuje metody pracy wspierające wzajemne uczenie się uczniów w grupie.
8. Nauczyciele wiedzą jak dostosowywać wymagania edukacyjne do potrzeb i możliwości uczniów, jak również znają zasady      oceniania uczniów.
9. Prawie 100 % nauczycieli wykorzystuje zróżnicowane formy i metody współpracy z rodzicami.
10. Prawie wszyscy nauczyciele znają zasady tworzenia IPET.
11. Większość nauczycieli zna czynniki wpływające na klimat akceptacji dla różnorodności w klasie.
12. Zmieniała się zwiększyła, na przestrzeni dwóch lat wiedza nauczycieli  dotycząca możliwości uzyskania  wsparcia  w  zakresie 
      realizacji edukacji włączającej.
13. Nauczyciele mają dużą świadomość jak zadbać o swój dobrostan psychiczny.
14. Wszyscy nauczyciele chcą otrzymywać wsparcie w zakresie pracy z uczniami   o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych.

 


Konsultacja dla dyrektorów oraz koordynatorów ds. edukacji włączającej i współpracy ze SCWEW w Przedszkolu Samorządowym w Skarżysku Kościelnym

       W ramach zachowania trwałości projektu „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” w ramach II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty w Przedszkolu Samorządowym w Skarżysku Kościelnym odbyła się konsultacja lidera SCWEW Skarżysko – Kamienna, Marcina Kruka z dyrektorem oraz koordynatorem ds. edukacji włączającej i współpracy ze SCWEW. Zakres merytoryczny spotkania dotyczył oceny nabytych kompetencji nauczycieli i specjalistów na zakończenie projektu oraz omówienia działań w ramach utrzymania trwałości pilotażu. 

      Głównym tematem konsultacji było zwiększenie efektywności działań podejmowanych przez pracowników przedszkoli ogólnodostępnych na rzecz uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi. Poprzez zapewnienie wsparcia, w szczególności poszerzenie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji w zakresie wdrażania inkluzji, pracy z grupą zróżnicowaną, poziom oraz jakość nauczania przyniósł oczekiwane efekty. Omówiono wykorzystanie sprzętu specjalistycznego, pomocy dydaktycznych oraz materiałów edukacyjnych w pracy z dziećmi i uczniami ze zróżnicowanymi potrzebami rozwojowymi. Lider przedstawił realizowane  działania w ramach trwałości grantu, m.in.:

1. Funkcjonowanie zespołu SCWEW, w tym lidera. 

2. Przeprowadzenie diagnozy w celu określenia, jakie są potrzeby szkoły w zakresie pracy z grupami uczniów  
    ze  zróżnicowanymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi.

3. Funkcjonowanie wypożyczalni sprzętu specjalistycznego.

4. Realizację wsparcia wynikającego z diagnozy. 

Ocenie poddano kompetencje nauczycieli po zakończeniu pilotażu. Ogólne wnioski wynikające z raportu:  

1. Nauczyciele znają zasady prowadzenia oceny funkcjonalnej.

2. Wszyscy nauczyciele znają założenia edukacji włączającej.

3. Wzrosła wiedza nauczycieli na temat prawnych i etycznych aspektów tworzenia IPET.

4. Podniosły się kompetencję nauczycieli w zakresie zasad oceniania dzieci 
    o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych.

5. Wszyscy nauczyciele chcą nadal otrzymywać wsparcie w zakresie pracy z dziećmi
    o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych.

 


Konsultacja dla dyrektorów oraz koordynatorów ds. edukacji włączającej i współpracy ze SCWEW w Branżowej Szkole I Stopnia nr 3 Zespołu Szkół Samochodowo – Usługowych im. Władysława Oseta Wasilewskiego w Skarżysku – Kamiennej 

    Rozpoczął się cykl konsultacji w ramach  zachowania trwałości projektu „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” w ramach II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty w Specjalistycznym Centrum Wspierającym Edukację Włączającą w Skarżysku – Kamiennej. W  Branżowej Szkole I Stopnia nr 3 Zespołu Szkół Samochodowo – Usługowych im. Władysława Oseta Wasilewskiego, lider SCWEW Marcin Kruk przeprowadził spotkanie konsultacyjne z dyrektorem szkoły oraz koordynatorem ds. edukacji włączającej i współpracy ze SCWEW, którego zakres merytoryczny dotyczył oceny nabytych kompetencji nauczycieli i specjalistów na zakończenie projektu, omówienia działań w ramach utrzymania trwałości oraz  ocenę udzielonego wsparcia.
    Głównym tematem konsultacji były zagadnienia związane z zapewnieniem edukacji wysokiej jakości dla wszystkich uczniów. Omawiane były planowane zadania i działania już zrealizowane. Rozmawiano o nowych standardach wczesnej pomocy dziecku i rodzinie, sposobie oceny potrzeb i planowania wsparcia oraz konieczności przygotowania środowiska szkolnego do pracy ze zróżnicowanym zespołem. Lider SCWEW wraz z dyrektorem i koordynatorem omówili zagadnienia związane z potrzebami placówki. Poddano ocenie kompetencje nauczycieli po zakończeniu pilotażu.

Podsumowaniem spotkania było uszczegółowienie wniosków z udzielonego wsparcia:

1. W ciągu trwania projektu zwiększył się poziom przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć z uczniami          
">    o zróżnicowanych potrzebach.
2. Nauczyciele podnieśli umiejętności pracy w grupie zróżnicowanej.
3. Wszyscy nauczyciele potrafią i dostosowują metody oraz formy pracy do indywidualnych potrzeb edukacyjnych uczniów.
4. Zwiększył się poziom wiedzy i świadomości nauczycieli  w zakresie edukacji włączającej.


  


Spotkanie organizacyjne kadry SCWEW Skarżysko – Kamienna

     30 czerwca 2023 r. zakończyła się realizacja przedsięwzięcia grantowego w ramach ogłoszonych przez ORE konkursów „Pilotażowe wdrożenie Modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą”. Centrum w Skarżysku- Kamiennej z dniem 1 lipca rozpoczęło 3-miesięczny okres zachowania trwałości projektu, w którym realizuje zadania wynikające z diagnozy potrzeb placówek ogólnodostępnych objętych wsparciem w tym okresie. Z przeprowadzonej ewaluacji wynika, że wsparcie udzielone uczniom, nauczycielom i rodzicom było bardzo potrzebne i spotkało się z wysokimi ocenami. 
     Kadra SCWEW podczas lipcowego spotkania organizacyjnego zaplanowała działania z uwzględnieniem funkcjonowania wypożyczalni sprzętu specjalistycznego. Utworzono tym samym harmonogram prac przypadający na okres trwałości projektu, jak również podsumowano dotychczas udzielone wsparcie przedszkolom i szkołom ogólnodostępnym. 
     W ramach przeprowadzonych ewaluacji na zakończenie projektu wnioski i rekomendacje przedstawiają się następująco:

Ogólne wnioski: 
 
1. W efekcie działań podejmowanych przez SCWEW wiedza ankietowanych wzrosła, poznali nowe metody pracy, zdobyli informacje o edukacji włączającej, nowe spojrzenie na idee edukacji włączającej, poszerzyli wiedzę i umiejętności dotyczące pracy z uczniem ze zróżnicowanymi, w tym specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi.
2. Nauczyciele otrzymali niezbędną pomoc w celu poprawy jakości pracy w szkole/ przedszkolu poprzez szkolenia, instruktaże, doradztwo, współpracę w grupie, konsultacje eksperckie i specjalistyczne, zajęcia modelowe, superwizje koleżeńskie, rady pedagogiczne.
3. Ponadto nauczyciele poszerzyli wiedzę dotyczącą specyfiki poszczególnych niepełnosprawności uczniów, zapoznali się z formami pracy z uczniem ze zróżnicowanymi potrzebami na zajęciach z całym zespołem klasowym, otrzymali wsparcie w obszarze pracy z rodzicem oraz wykorzystania sprzętu specjalistycznego na zajęciach.
4. Efektem było pełne włączenie każdego dziecka w proces kształcenia, niwelowanie barier i ograniczeń dzieci poprzez dobór właściwego sprzętu  oraz pomocy dydaktycznych, ułatwienie procesu nauczania, zwiększenie motywacji do nauki, uatrakcyjnienie zajęć.
5. Ankietowani zrozumieli potrzeby danego dziecka, nastąpiła indywidualizacja nauczania, podniesienie poziomu nauki, poprawa stosunków rodzinnych, dziecko – rodzic, porozumienie z dzieckiem, podniesienie świadomości oraz poszerzenie wiedzy dotyczącej funkcjonowania konkretnego dziecka dzięki wdrożeniu właściwych metod pracy. 
6. Nastąpiła zmiana podejścia zespołu klasowego do ucznia z niepełnosprawnością, lepsze zrozumienie jego potrzeb przez klasę, dostosowano kryteria oceniania poprzez współpracę nauczycieli i specjalistów.
7. Wsparcie w zakresie pomocy psychologiczno – pedagogicznej ocenione zostało bardzo wysoko.
8. Funkcjonowanie wypożyczalni sprzętu specjalistycznego i pomocy dydaktycznych oraz instruktaże ankietowani ocenili bardzo dobrze. 
9. Zwiększenie poziomu zaangażowania kadry pedagogicznej w działania na rzecz uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami/ grup zróżnicowanych oceniono bardzo dobrze zarówno w przedszkolu/ szkole podstawowej, jak i szkole ponadpodstawowej. 
10. Współpraca i oferta SCWEW była bogata merytorycznie i wyczerpująca.
11. Działania realizowane przez SCWEW były odbierane pozytywnie.

Rekomendacje: 

1. W przyszłości rekomendowane jest zacieśnienie współpracy z instytucjami działającymi na rzecz rodziny. 
2. Zwiększenie ilości sprzętu specjalistycznego, uzupełnienie zasobów o coraz to nowsze pomoce zgodnie z zapotrzebowaniem placówek.
3. Respondenci wykazali podczas badania zwiększenie pomocy specjalistów w szkołach, pomoc NFZ, służb zdrowia, zapewnienie ciągłości udzielanej pomocy.
 
 

 


TRWAŁOŚĆ PROJEKTU


     W ramach utrzymania trwałości efektów Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Skarżysku – Kamiennej  kontynuuje swoją działalność od 1 lipca do 30 września 2023 roku.  Realizowane  działania w ramach trwałości grantu:

1. Funkcjonowanie zespołu SCWEW, w tym lidera w okresie trwałości.
2. Przeprowadzenie diagnozy w celu określenia jakie są potrzeby szkoły w zakresie pracy z grupami uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi.
3. Funkcjonowanie wypożyczalni sprzętu specjalistycznego.
4. Realizacja wsparcia wynikającego z diagnozy potrzeb w minimum jednym przedszkolu i jednej szkole ogólnodostępnej:
- konsultacje indywidualne i grupowe dla dyrektorów, nauczycieli oraz specjalistów, rodziców,
- rady szkoleniowe,
- instruktaż i doradztwo w zakresie użytkowania sprzętu specjalistycznego,
- zajęcia modelowe.
5. Opracowanie zawierające opis wybranego przypadku rozwiązania edukacyjnego dotyczącego pracy z uczniami ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi związanego z potrzebami wskazanymi w przedszkolu lub szkole ogólnodostępnej objętej wsparciem  SCWEW.
6. Inne działania zrealizowane w okresie zachowania trwałości:
- współpraca z OWiT
- sieć współpracy i samokształcenia,
- konsultacje eksperckie 
- współpraca z instytucjami wspierającymi SCWEW,
- upowszechnianie informacji na stronie SCWEW,
- spotkania zespołu SCWEW,
- spotkania zespołu SCWEW z koordynatorami.
7. Współpraca z Centrum Koordynującym.
 

Szkolenie w ramach porozumienia z OWiT pn. ,,Wsparcie osób z niepełnosprawnością wobec współczesnych wyzwań”


         28 października 2022 roku Ośrodek Testów i Wsparcia przy Specjalistycznym Centrum Wspierającym Edukację Włączającą (SCWEW) w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku – Kamiennej w Hotelu Promień zorganizował szkolenie ,,Wsparcie osób z niepełnosprawnością wobec współczesnych wyzwań” w ramach porozumienia współpracy. 
         Zaproszonych gości oraz uczestników powitał pan Paweł Garbuzik - kierownik merytoryczny Ośrodka Wsp

Informacje

Ekopracownia - Zielone Serce Szkoły

0000-00-00 00:00:00

Ekopracownia - Zielone Serce Szkoły

Aktualności

 Bądź eko – segreguj odpady– zajęcia ekologiczne w Zespole Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Skarżysku – Kamiennej       24 stycznia 2024 roku odbyły się kolejne...

,,Inkluzja – edukacja przyszłości”

0000-00-00 00:00:00

,,Inkluzja – edukacja przyszłości”

Aktualności

 KARTA ZGŁOSZENIA   

NIEZŁOMNI NA SZLAKACH GREAN VELO

0000-00-00 00:00:00

NIEZŁOMNI NA SZLAKACH GREAN VELO

Aktualności