ZPEW
Adres: ul. Szkolna 15, 26-110 Skarżysko-Kamienna
Powiększ tekst: + -
  • Strona główna
  • >
  • Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Skarżysku-Kamiennej (SCWEW)

Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Skarżysku-Kamiennej (SCWEW)

Data publikacji: 0000-00-00Informacje medialne o projekcie:


HARMONOGRAM STAŁYCH DYŻURÓW ZESPOŁU SCWEW

DLA RODZICÓW/UCZNIÓW/NAUCZYCIELI

 

 Piątek w godzinach 12.30-13.30

LIDER SCWEW – Marcin Kruk

 

Wtorek w godzinach 14.30-15.30

Ekspert ds. edukacji włączającej – Ewa Binkowska

Ekspert dostępny pod numerem telefonu  608 187 549

 

Poniedziałek w godzinach 12.00-13.00

Ekspert ds. technologii wspomagających – Aneta Łoboda

 

Środa w godzinach  13.30-14.30

Ekspert ds. informacji i ewaluacji – Ilona Wątła

 

Czwartek w godzinach 8.00-9.00

Ekspert SCWEW – Małgorzata Kowalska

Ekspert dostępny pod numerem telefonu: 794 686 930

 

STAŁE DYŻURY OBEJMUJĄ:

Kontakt bezpośredni – Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej ul. Szkolna 15

Telefoniczny  -  41 2524817

e-mail -  scwewzpew@wp.pl


 

 Konsultacje w zakresie wsparcia specjalistycznego dla rodziców i dzieci w przedszkolach/ szkołach ogólnodostępnych objętych wsparciem SCWEW 


W grudniu 2021 roku w szkołach objętych wsparciem SCWEW odbyły się konsultacje specjalistyczne dedykowane dla rodziców oraz dzieci z niepełnosprawnościami, które miały na celu udzielenie wsparcia w zakresie zgłaszanych potrzeb oraz problemów. Oferowane przez specjalistów konsultacje dostosowane były do potrzeb dziecka i jego rodziców oparte na wielokierunkowym wsparciu, ukierunkowane na rozwój określonych umiejętności. Rodzice dzieci z niepełnosprawnościami mieli możliwość uczestniczenia w spotkaniach grup wsparcia z określonym specjalistą. Podczas spotkań rodzice mogli przepracować trudne emocje, zrozumieć siebie, otrzymać i dawać wsparcie osobom w podobnej sytuacji, a także zdobywać wiedzę o zaburzeniach rozwojowych, na które cierpią ich dzieci. Indywidualna pomoc w szkołach ponadpodstawowych opierała się na wsparciu i terapii, dzięki której rodziny/ dzieci z niepełnosprawnościami będą mogły w świadomy i skuteczny sposób wspierać proces rehabilitacji społeczno – zawodowej osoby z niepełnosprawnością, a tym samym wspierać je w drodze do samodzielności. Rolą specjalistów realizujących zadania SCWEW jest wspomaganie rodziców w procesie kształcenia dzieci odpowiednio do ich potrzeb i możliwości na każdym etapie edukacyjnym. Specjaliści realizują zadania zgodnie z wytycznymi przewidzianymi w etapie II projektu „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” w ramach II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji” Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty .


 

 


Spotkanie zespołu SCWEW w Skarżysku – Kamiennej podsumowujące etap II projektu pilotażowego 


20 grudnia w siedzibie SCWEW odbyło się spotkanie podsumowujące działania, które zostały osiągnięte w etapie II projektu „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” w ramach II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji” Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty. Zespół SCWEW zrealizował wszystkie założenia przewidziane w etapie II:zakup sprzętu specjalistycznego oraz uruchomienie wypożyczalni, konsultacje eksperckie w razie zgłaszanych trudności, konsultacje indywidualne dla dyrektorów szkół ogólnodostępnych i koordynatorów ds. edukacji włączającej, wsparcie w opracowywaniu Indywidualnych Programów Edukacyjno - Terapeutycznych, spotkania konsultacyjne, konsultacje w zakresie wsparcia specjalistycznego dla rodziców i dzieci. Zespół SCWEW podsumował dotychczasową działalność Centrum oraz efekty, jakie przynosi udzielane przez SCWEW wsparcie przedszkolom/ szkołom ogólnodostępnym. Istotne jest wykorzystanie doświadczenia i potencjału SCWEW w podnoszeniu jakości edukacji włączającej, co w rezultacie przyczyni się do podniesienia efektywności realizacji założeń edukacji włączającej w szkołach ogólnodostępnych.   Podsumowanie konsultacji Lidera z kadrą zarządzającą, koordynatorami szkół i przedszkoli objętych wsparciem SCWEW W ramach działań SCWEW w grudniu odbyły się spotkania konsultacyjneLidera dla kadry zarządzającej oraz koordynatorów szkół/ przedszkoli ogólnodostępnych objętych wsparciem SCWEW. Tematyką spotkań była analiza raportu przygotowanego przez Lidera SCWEW dotyczącego uszczegółowienia potrzeb Rady Pedagogicznejzwiązanych z rozwojem kompetencji zawodowych członków i członkiń szkół ogólnodostępnych objętych wsparciem SCWEW w Skarżysku – Kamiennej w ramach projektu pt. „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” w ramach II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji” Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty. Podczas konsultacji prowadzonych w ramach szkolenia rad pedagogicznych nauczyciele szkół ogólnodostępnych zgłaszali tematykę formy doskonalenia w poszczególnych obszarach poddanych analizie: a) Zarządzanie b) Nauczanie i uczenie się c) Wychowanie i opieka Celem pogłębionej analizy potrzeb było zaplanowanie działań dotyczących doskonalenia Rady Pedagogicznej w deklarowanej tematyce w kolejnych etapach projektu pilotażowego. Po rozpoznawaniu potrzeb i możliwości w zakresie edukacji włączającej, problemów zgłaszanych w obszarze działania przedszkoli/ szkół ogólnodostępnych oraz w kontekście pozyskanych informacji, Lider SCWEW pan Marcin Kruk wypracował model rozwiązań dotyczący zgłaszanych potrzeb i wątpliwości. Wypracowane wyniki posłużą do stworzenia planu działań w ramach pilotażu SCWEW oraz efektywnej realizacji wsparcia .


 

 

 

   


Spotkanie zespołu SCWEW 


15 grudnia 2021 roku w siedzibie SCWEW odbyło się spotkanie Lidera, ekspertów oraz koordynatorów edukacji włączającej i współpracy ze SCWEW. Spotkanie dotyczyło analizy terminarza zajęć specjalistycznych, spotkań specjalistów oraz konsultacji dedykowanych dla rodziców. Zorganizowanie zajęć specjalistycznych jest wynikiem potrzeb przedszkoli/ szkół ogólnodostępnych objętych wsparciem SCWEW, które zostały przydzielone zgodnie z przeprowadzoną diagnozą pogłębioną w szkołach ogólnodostępnych. Lider SCWEW przedstawił ogólną analizę wyników diagnozy pogłębionej i zakres wsparcia poszczególnych przedszkoli/ szkół objętych wsparciem SCWEW, na podstawie których dobrany został sprzęt specjalistyczny.Zespół SCWEW zaopiniował pozytywnie zakup sprzętu specjalistycznego na potrzeby placówek. W dalszej części spotkania poruszone zostały tematy związane z realizacją zadań SCWEW oraz efektami podjętych działań w poszczególnych przedszkolach/ szkołach ogólnodostępnych objętych wsparciem SCWEW.


 

 

 
 

                  


Zajęcia specjalistyczne w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych objętych wsparciem SCWEW
   W ramach działań Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą w Skarżysku – Kamiennej odbył się kolejny już cykl zajęć specjalistycznych w przedszkolach/ szkołach ogólnodostępnych objętych wsparciem SCWEW. Zakres wsparcia realizowanego przez specjalistów SCWEW ma na celu pomoc w identyfikacji barier tkwiących w środowisku nauczania i wychowania oraz ich niwelowanie. W zależności od potrzeb przedszkoli/ szkół ogólnodostępnych specjaliści udzielają wsparcia nauczycielom szkół ogólnodostępnych w rozpoznawaniu potrzeb dzieci i ich rodzin, planowaniu działań wspierających dziecko oraz modyfikacji i ocenie efektywności udzielanego wsparcia w ramach zajęć prowadzonych w grupie. Dobierają najefektywniejsze metody pracy i środki dydaktyczne, jakie można stosować w codziennej edukacji środowiska włączającego. Oceniają potrzeby zastosowania sprzętu specjalistycznego i jego doborze dla dzieci z niepełnosprawnościami. Monitorują spójność działań realizowanych przez zespoły i inne podmioty oraz realizacji ich zaleceń, a także podejmowaniu działań wspomagających rozwój dziecka w codziennej pracy pedagogów. Specjaliści w ramach zajęć oraz konsultacji wspierają również uczniów oraz nauczycieli w procesie tranzycji (adaptacji do przedszkola i przejścia do szkoły podstawowej).

  Konsultacje Lidera SCWEW z kadrą zarządzającą, koordynatorami szkół i przedszkoli objętych wsparciem SCWEW.


 
         W II etapie projektu pilotażowego, w listopadzie odbył się cykl spotkań konsultacyjnych, w których udział wzięli dyrektorzy szkół/ przedszkoli ogólnodostępnych, a także koordynatorzy edukacji włączającej i współpracy ze SCWEW. Tematem spotkań było zaprezentowanie harmonogramów zajęć specjalistycznych, spotkań specjalistów oraz konsultacji dla rodziców, wynikających z potrzeb przedszkoli/ szkół ogólnodostępnych objętych wsparciem SCWEW, które zostały przydzielone zgodnie z przeprowadzoną diagnozą pogłębioną w szkołach ogólnodostępnych. Na podstawie pogłębionej diagnozy, która wykazała potrzeby szkół dotyczące udzielonego przez SCWEW wsparcia specjalistycznego, zostali wyłonieni specjaliści, których zadaniem jest wspomaganie nauczycieli poszczególnych przedmiotów z przedszkoli i szkół ogólnodostępnych w organizacji procesu nauczania w grupie/klasie zróżnicowanej. Doskonalenie kompetencji nauczycieli w zakresie narzędzi i metod pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych jest jednym z założeń projektu pilotażowego „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” w ramach II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji” Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty. Z początkiem grudnia zostanie zakupiony sprzęt specjalistyczny niezbędny do prowadzenia zajęć dla uczniów ze specjalnymi potrzebami w ramach projektu zgodny ze zgłaszanymi potrzebami placówek objętych wsparciem SCWEW, który podniesie jakość nauczania, a także umożliwi prawidłową realizację zadań przez nauczycieli szkół ogólnodostępnych.
Spotkanie zespołu SCWEW: Lidera, ekspertów oraz koordynatorów przedszkoli/ szkół ogólnodostępnych objętych wsparciem SCWEW w Skarżysku – Kamiennej 


           29 listopada 2021 roku w siedzibie SCWEW odbyło się spotkanie Lidera SCWEW, ekspertów oraz koordynatorów, które miało na celu podsumowanie realizowanych działań w etapie II w listopadzie 2021 roku. Spotkanie dotyczyło podsumowania działań i zadań dotychczas zrealizowanych przez zespół SCWEW. Ważnym punktem spotkania była także analiza spotkań ze specjalistami, którzy wspierają nauczycieli szkół ogólnodostępnych w rozwiązywania problemów w obszarze nauczania uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, a także w poszukiwaniu skutecznych form i metod pracy. Kolejnym działaniem, które omówił Lider SCWEW pan Marcin Kruk był zakup sprzętu specjalistycznego, wspomagającego oraz pomocy dydaktycznych, zgodnie z aktualnymi potrzebami dzieci/uczniów z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych. Zespół podsumował i omówił szczegółowo zadania projektu pilotażowego, które zostały zrealizowane w poszczególnych przedszkolach/ szkołach ogólnodostępnych objętych wsparciem SCWEW, a także działania zaplanowane w grudniu.

 


 
 

 
Spotkanie zespołu SCWEW


      17 listopada 2021 roku w siedzibie SCWEW odbyło się spotkanie Lidera, ekspertów oraz koordynatorów edukacji włączającej i współpracy ze SCWEW. Spotkanie dotyczyło analizy terminarza zajęć specjalistycznych, spotkań specjalistów oraz konsultacji dedykowanych dla rodziców. Zorganizowanie zajęć specjalistycznych jest wynikiem potrzeb przedszkoli/ szkół ogólnodostępnych objętych wsparciem SCWEW, które zostały przydzielone zgodnie z przeprowadzoną diagnozą pogłębioną w szkołach ogólnodostępnych. Lider SCWEW przedstawił ogólną analizę wyników diagnozy pogłębionej i zakres wsparcia poszczególnych przedszkoli/ szkół objętych wsparciem SCWEW na podstawie których dobrany został sprzęt specjalistyczny. Zespół SCWEW podczas spotkania zaopiniował pozytywnie zakup sprzętu specjalistycznego na potrzeby placówek. 


  


Spotkanie przedstawicieli Starostwa Powiatowego, kadry SCWEW: Lidera oraz ekspertów ze specjalistami w Starostwie Powiatowym w Skarżysku – Kamiennej


10 listopada 2021 roku w Sali Herbowej Starostwa Powiatowego w Skarżysku – Kamiennej odbyło się spotkanie organizacyjne, w którym uczestniczyli: Członek Zarządu Powiatu Skarżyskiego pani Katarzyna Bilska, Naczelnik Wydziału Edukacji, Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki pani Renata Pacek, pracownik Starostwa Powiatowego pani Monika Białek, kadra SCWEW oraz specjaliści.

Tematem spotkania było przedstawienie harmonogramu zajęć specjalistycznych, spotkań specjalistów oraz konsultacji dla rodziców wynikających z potrzeb przedszkoli/ szkół ogólnodostępnych objętych wsparciem SCWEW, które zostały przydzielone zgodnie z przeprowadzoną diagnozą pogłębioną w szkołach ogólnodostępnych.

Rolą specjalistów realizujących zadania SCWEW jest wspomaganie kadry przedszkoli i szkół ogólnodostępnych oraz rodziców w organizacji procesu kształcenia dzieci/uczniów w grupie/klasie zróżnicowanej odpowiednio do ich potrzeb i możliwości na każdym etapie edukacyjnym.

Specjaliści realizują zadania zgodnie z wytycznymi przewidzianymi w etapie II projektu „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” w ramach II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji” Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty.  


 

 


Spotkanie zespołu SCWEW: Lidera, ekspertów oraz koordynatorów przedszkoli/ szkół ogólnodostępnych objętych wsparciem SCWEW w Skarżysku – Kamiennej


      8 października 2021 roku w siedzibie SCWEW odbyło się spotkanie Lidera SCWEW, ekspertów oraz koordynatorów, które miało na celu podsumowanie zrealizowanych działań w etapie I projektu pilotażowego. Lider SCWEW przedstawił koordynatorom przedszkoli/ szkół objętych wsparciem SCWEW zaplanowane zadania, które będą realizowane w etapie II z uwzględnieniem efektów cząstkowych i końcowych, wartości do osiągnięcia oraz mierników efektów. Podczas spotkania kadra SCWEW omówiła i ustaliła najważniejsze zadania projektu pilotażowego na najbliższe miesiące. W dalszej części spotkania zespół ustalił i omówił działania związane z realizacją zadań projektowych oraz sprawy bieżące.

 Podsumowanie spotkań konsultacyjnych dla kadry zarządzającej, koordynatorów szkół i przedszkoli objętych wsparciem SCWEW

">
">
     W ramach działań SCWEW oraz priorytetowych zadań zespołu w miesiącu październiku odbył się cykl spotkań konsultacyjnych dedykowanych dla kadry zarządzającej oraz koordynatorów szkół/ przedszkoli ogólnodostępnych objętych wsparciem SCWEW. Placówki ogólnodostępne zgłaszały problemy dotyczące obaw nauczycieli szkół o braku odpowiednich kwalifikacji do pracy z uczniami z niepełnosprawnością czy ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, barier architektonicznych, braku odpowiedniego sprzętu specjalistycznego. Po rozpoznawaniu potrzeb i możliwości w zakresie edukacji włączającej, problemów zgłaszanych w obszarze działania przedszkoli/ szkół ogólnodostępnych oraz w kontekście pozyskanych informacji, Lider SCWEW pan Marcin Kruk wypracował model rozwiązań dotyczący zgłaszanych potrzeb i wątpliwości. Wypracowane wyniki posłużą do stworzenia planu działań w ramach pilotażu SCWEW oraz efektywnej realizacji wsparcia.
Utworzenie Ośrodka Wsparcia i Testów (OWiT) przy Zespole Placówek Edukacyjno - Wychowawczych.

 

       Miło nam poinformować, iż w ramach aplikowanego wniosku w na utworzenie Ośrodków Wsparcia i Testów przez podmioty prowadzące Specjalistyczne Centra Wspierające Edukację Włączającą przy ZPEW prowadzony będzie Ośrodek – jedyny w województwie świętokrzyskim, świadczący porady osobom z niepełnosprawnością w optymalnym wyborze właściwych do aktualnych potrzeb sprzętów/urządzeń/oprogramowania (technologii asystujących), umożliwiających likwidację lub ograniczenie barier funkcjonalnych lub poznawczych. Świadczenie porad będzie udzielane również członkom rodzin osób z niepełnosprawnością i ich opiekunom, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących: bezpiecznego użytkowania udostępnianego sprzętu/urządzenia albo poruszania się przy jego pomocy, zwiększenia aktywności życiowej, samodzielności i zaradności osobistej przy użyciu technologii asystujących, podnoszenia umiejętności sprawowania opieki nad osobami z niepełnosprawnością. W ramach programu utworzona zostanie wypożyczalnia sprzętów/urządzeń/oprogramowania w celu ich testowania w warunkach domowych przez osoby z niepełnosprawnością. OWiT prowadzić będzie także instruktaże/ szkolenia/warsztaty z obsługi sprzętu/urządzeń/oprogramowania zaproponowanego do zaopatrzenia dla osób z niepełnosprawnością lub dla członków ich rodzin, opiekunów. Wartość projektu: 1 mln 200 tysięcy złotych - całość sfinansowana ze środków PFRON.
 


 

 
  Szkolenia stacjonarne zespołu SCWEW Skarżysko – Kamienna w Ośrodku Rozwoju Edukacji

 

     Spotkania online, szkolenia stacjonarne oraz samokształcenie to cykl trzech modułów pogłębiających wiedzę uczestników pilotażu. W ramach spotkań uczestnicy pracowali w grupach, omawiając poszczególne zagadnienia z obszaru funkcjonowania Specjalistycznych Centrów, jak i zagadnienia związane z funkcjonowaniem szkoły włączającej. Dodatkowy atut szkoleń stanowiły przygotowane dla uczestników materiały, przekazywane po ukończeniu każdego Modułu, które będą wykorzystane zarówno do pogłębienia i uzupełnienia treści szkoleniowych, jak i do realizowania zadań związanych z działalnością SCWEW.

    W dniach 02 - 06.10.2021 r. w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Sulejówku odbył się cykl szkoleń dla zespołów i kadry Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą w zakresie doskonalenia kompetencji pracowników SCWEW. W szkoleniach uczestniczył zespół SCWEW Skarżysko – Kamienna: lider, eksperci oraz koordynatorzy przedszkoli/ szkół ogólnodostępnych objętych wsparciem.

   W ramach sieci współpracy – jednym z kluczowych zadań edukacji włączającej jest doskonalenie kompetencji zespołu SCWEW. Celem spotkań było przybliżenie kluczowych zagadnień z obszaru edukacji włączającej oraz specyfiki zadań i współpracy w zespołach SCWEW. W trakcie szkolenia uczestnicy wymienili się doświadczeniami oraz dobrymi praktykami wdrażanymi w ich placówkach. Zespoły SCWEW pogłębiły posiadaną wiedzę oraz wzmocniły kompetencje niezbędne w pełnieniu przez nich określonych funkcji w projekcie pilotażowym.


 


 Konsultacje specjalistyczne w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych objętych wsparciem SCWEW        W ramach współpracy oraz rozwijania kompetencji pracowników przedszkoli i szkół ogólnodostępnych zorganizowano spotkania ze specjalistami w ramach zadania SCWEW. Specjaliści posiadają ogromne doświadczenie w wieloaspektowej pracy z dziećmi i rodziną. Wykorzystują narzędzia umożliwiające prowadzenie zajęć specjalistycznych. Spotkania prowadziły dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Skarżysku – Kamiennej Marzena Sala oraz Elżbieta Zyzik. Konsultacje dotyczyły planowania i realizacji celów terapeutycznych, realizację, monitorowanie i ocenę efektywności zastosowanych instrumentów wsparcia edukacyjno-specjalistycznego. Zakres konsultacji dotyczył tworzenia Indywidualnych Programów Edukacyjno – Terapeutycznych oraz Wielospecjalistycznej Oceny Poziomu Funkcjonowania Ucznia.


        Spotkania z Radami Pedagogicznymi szkół objętych wsparciem SCWEW w Skarżysku – Kamiennej        
zgodnie z modelem funkcjonowania Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą


    W etapie I odbyły się spotkania z Radą Pedagogiczną w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych, tj. w: Szkole Podstawowej nr 5 im. Jana Pawła II, Szkole Podstawowej nr 7 im. Obrońców Westerplatte, Przedszkolu Publicznym nr 7 im. Janusza Korczaka, Samorządowej Szkole Podstawowej nr 3 im. Stefana Żeromskiego, I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego, Branżowej Szkole I Stopnia nr 3 Zespołu Szkół Samochodowo – Usługowych im. Władysława Oseta Wasilewskiego, Technikum nr 2 Zespołu Szkół Ekonomicznych, Przedszkolu Samorządowym w Skarżysku Kościelnym oraz Publicznym Przedszkolu w Jagodnem. Podczas spotkań Lider SCWEW wraz z zespołem przedstawił główne założenia edukacji włączającej, zadania SCWEW, obszar wsparcia szkół i przedszkoli. Głównym celem przeprowadzonych spotkań było przedstawienie idei i implementacji edukacji włączającej, wskazanie korzyści wynikających z realizacji założeń edukacji włączającej oraz dostarczenie kompletnej informacji dotyczącej działań SCWEW oraz form wsparcia dla szkoły.


 

   

 

Podjęcie współpracy Lidera SCWEW z Kuratorium Oświaty w Kielcach

 

Informacje

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

0000-00-00 00:00:00

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

Aktualności

 

ZPEW-SPOT

0000-00-00 00:00:00

ZPEW-SPOT

Aktualności

 

 ZAPRASZAMY DO ZPEW !

0000-00-00 00:00:00

ZAPRASZAMY DO ZPEW !

Aktualności

 

Zapraszamy do Nas

0000-00-00 00:00:00

Zapraszamy do Nas

Aktualności

Zapraszamy do Nas ! 

Archiwum

0000-00-00 00:00:00

Przekaż 1 % podatku

Aktualności - archiwum

2020-12-21 00:00:00

PODARUJ UŚMIECH

Aktualności - archiwum

2020-12-16 00:00:00

I TY MOŻESZ ZOSTAĆ ŚW.MIKOŁAJEM

Aktualności - archiwum

2020-12-13 00:00:00

AKCJA-IDĄ ŚWIĘTA, NIE O SMS-IE, LECZ O KARTCE PAMIĘTAJ

Aktualności - archiwum