ZPEW
Adres: ul. Szkolna 15, 26-110 Skarżysko-Kamienna
Powiększ tekst: + -

Aktywna Tablica

Data publikacji: 2019-12-04

  Protokół z zebrania koordynatorów nauczycielskich zespołów samokształceniowych  w Zespole Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Skarżysku – Kamiennej w ramach udziału w ,,Programie rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020-2024 - ,,Aktywna tablica”

      Dnia 15.12.2020 r. w Zespole Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Skarżysku – Kamiennej odbyło się zebranie koordynatorów (lista obecności w załączniku) w ramach programu ,,Aktywna tablica”. Zarządzeniem dyrektora placówki pana Marcina Kruka powołany został e – koordynator ,,Aktywnej tablicy” – Jerzy Dobaj oraz koordynatorzy nauczycielskich zespołów samokształceniowych wraz z członkami w składzie:

SZKOŁA PODSTAWOWA:

·         Iwona Kutera – koordynator w Szkoły Podstawowej

ZESPÓŁ NAUCZYCIELI SAMOKSZTAŁCENIOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ:

Marzena Grzelec,  Milena Łęcka, Monika Gołofit, Katarzyna Krakowiak, Magdalena Kupczewska

BRANŻOWA  SZKOŁA I STOPNIA:

·         Ilona Wątła – koordynator w Branżowej Szkole I Stopnia

ZESPÓŁ NAUCZYCIELI SAMOKSZTAŁCENIOWYCH W BRANŻOWEJ SZKOLE  
I STOPNIA:

Monika Supernat, Ludomir Wątor, Ewa Binkowska, Tomasz Kołacz, Martyna Łutczyk

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE:

·         Izabela Sieczka – koordynator W Liceum Ogólnokształcącym

ZESPÓŁ NAUCZYCIELI SAMOKSZTAŁCENIOWYCH W  LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM :

Ludomir Wątor, Beata Witkowska, Jolanta Stępień, Kinga Woźniak, Marta Gwóźdź

 

        Działania dotyczące wdrażania stosowania TIK w procesie nauczania w ramach Programu będą polegały na:

1.      Uczestniczeniu w konferencjach i szkoleniach z zakresu stosowania TIK w nauczaniu (5 nauczycieli).

2.      Uczestniczeniu przez przynajmniej jednego nauczyciela Szkoły Podstawowej, Branżowej Szkoły I Stopnia, Liceum Ogólnokształcącego w międzyszkolnych sieciach współpracy nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu:

a)      Udział w co najmniej trzech spotkaniach organizowanych w ramach międzyszkolnych sieci współpracy nauczycieli.

b)      Zorganizowanie w szkole w ramach uczestnictwa w międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli, co najmniej dwóch lekcji otwartych w wykorzystaniem TIK w nauczaniu.

c)      Dzieleniu się przyjętymi rozwiązaniami i doświadczeniami z innymi nauczycielami przez udostępnianie w międzyszkolnej sieci współpracy z nauczycielami,
w szczególności opracowanych zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem TIK, przykładów dobrych praktyk.

3.      Wyznaczeniu szkolnego e – koordynatora do koordynowania działań w zakresie stosowania TIK w szkole oraz powołanie nauczycielskich zespołów samokształceniowych, które wspierają dyrektora szkoły i nauczycieli w zorganizowaniu pracy szkoły z wykorzystaniem TIK.

4.      Wykorzystaniu TIK na zajęciach edukacyjnych prowadzonych w każdym oddziale szkoły biorącej udział w Programie, w wymiarze co najmniej 5 godzin zajęć edukacyjnych średnio w każdym tygodniu nauki w każdym roku szkolnym realizacji Programu od daty zainstalowania i uruchomienia pomocy dydaktycznych.

5.      Przedstawieniu organowi prowadzącemu szkołę ( SP, BSIS, LO) sprawozdania
 z realizacji zadań wynikających z udziału w Programie:

a)      Ocenę wpływu stosowania TIK w szkołach na zaangażowanie nauczycieli
w procesie nauczania i uczniów w procesie uczenia się.

b)      Charakterystykę problemów i barier w realizacji Programu.

c)      Ocenę stopnia realizacji przez szkołę zadań wynikających z udziału w Programie.

d)     Wypełnieniu ankiet oraz udział w badaniach na potrzeby przeprowadzenia ewaluacji Programu.

     Wyznaczony został kolejny termin spotkania zespołów w dniu 18.01.2021 r.

                                                                                                                                  Protokołowała: Ilona Wątła          ,,Aktywna Tablica 2020” w Branżowej Szkole I Stopnia

W ramach programu wdrażania stosowania TIK w procesie nauczania oraz rozwijania szkolnej infrastruktury, kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych ,,Aktywna tablica 2020” w Branżowej Szkoły I Stopnia w Zespole Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Skarżysku – Kamiennej wdrożono następujące działania: 
1. Uczestniczenie nauczycieli Branżowej Szkoły I Stopnia w konferencjach: a) 11.01.2021 r. ,,Zdalnie i genialnie, czyli Genially w rękach  ucznia". Organizacja wydarzenia: Prywatna Szkoła Podstawowa im. T. Halika w Redzie Koordynacja organizacji, prowadzenie wydarzenia: Irmina Żarska Patronat: Wiosna Edukacji Zaświadczenie potwierdzające udział w wydarzeniu – załącznik do protokołu. b) 13.01.2021 r. ,,Neurodydaktyka i nauka poprzez grupową zabawę". Organizator wydarzenia: Prywatna Szkoła Podstawowa im. T. Halika w Redzie Koordynacja wydarzenia, prowadzenie: Irmina Żarska Patronat: Wiosna Edukacji Zaświadczenie potwierdzające udział w tym spotkaniu – załącznik do protokołu.
2. Udział w szkoleniu z zakresu stosowania TIK w nauczaniu w dniu 07.12.2020 r.: ,,Szkolenie z zakresu obsługi technologii informacyjno – komunikacyjnych oraz stosowania TIK w nauczaniu”. Szkolenie przeprowadzone w ramach programu ,,Aktywna tablica 2020”. 
3. Uczestniczeniu w międzyszkolnych sieciach współpracy nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu: a) Udział w co najmniej trzech spotkaniach organizowanych w ramach międzyszkolnych sieci współpracy nauczycieli – spotkanie koordynatorów w dniu 15.12.2020 r., spotkanie zespołu nauczycieli z BSIS dn. 16.12.2020 r., 18.010.2021 r., trzecie spotkanie zaplanowano w marcu 2021 r. (protokoły z zebrań w dokumentacji z przebiegu realizacji programu). b) Zorganizowanie w ramach uczestnictwa w międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli dwóch lekcji otwartych w wykorzystaniem TIK w nauczaniu – lekcje otwarte odbyły się w dniu 08.12.2020 r. podczas zajęć z języka polskiego oraz matematyki. c) Dzielenie się przyjętymi rozwiązaniami i doświadczeniami z innymi nauczycielami przez udostępnianie w międzyszkolnej sieci współpracy z nauczycielami opracowanych zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem TIK, przykładów dobrych praktyk – materiały oraz scenariusze z zajęć udostępniane są na bieżąco nauczycielom stażystom, którzy uczestniczą w otwartych lekcjach w ramach stażu, jak również przykładów dobrych praktyk. 
4. Wykorzystaniu TIK na zajęciach edukacyjnych - od dnia zainstalowania sprzętu w ramach programu nauczyciele wykorzystują TIK podczas zajęć edukacyjnych oraz odnotowują realizację w dziennikach lekcyjnym Branżowej Szkoły I Stopnia. 

          Program ,,Aktywna Tablica 2020” realizowany w ZPE-W

 

Jednym z zasadniczych zadań współczesnej szkoły jest rozwijanie kompetencji uczniów przygotowujących ich do życia w społeczeństwie informacyjnym oraz na założeniu, że rozwój kompetencji uczniów w tym zakresie powinien dokonywać się w nowocześnie wyposażonej szkole. Zespół Placówek Edukacyjo -Wychowawczych w Skarżysku – Kamiennej przystąpił do rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych - ,,Aktywna tablica 2020”. Program finansowany jest ze środków budżetu państwa oraz wkładu własnego organu prowadzącego szkołę – Starostwo Powiatowe w Skarżysku – Kamiennej. Szkoła Podstawowa, Branżowa Szkoła I Stopnia oraz Liceum Ogólnokształcące zostały doposażone w sprzęt o łącznej wartości 52 500 zł. Sale lekcyjne doposażono w tablicę interaktywną, projektory, głośniki, interaktywny monitor dotykowy oraz laptopy. Zakupiony w ramach programu sprzęt jest wykorzystywany w trakcie prowadzonych zajęć. Lekcje są ciekawsze, wzbogacone o treści i ćwiczenia zawarte w multibookach i e-podręcznikach, które przedstawione są w atrakcyjny sposób, co bezpośrednio wpływa na zainteresowanie uczniów. Wzrasta ich motywacja do nauki i ich zaangażowanie, a także aktywność na zajęciach. Wykorzystanie edukacyjnych stron internetowych, gier, zabaw, quizów, programów edukacyjnych oraz całej gamy narzędzi edukacyjnych pozwoli na stałe podnoszenie poziomu nauczania i jakości pracy szkoły. Wpływa znacząco na zapewnianie wysokiej jakości edukacji w naszej placówce.


     

 

  

Sprawozdanie koordynatora programu ,,Aktywna Tablica” - w roku szkolnym 2020/2021

 

        W roku szkolnym 2020/2021  nasza placówka przystąpiła do Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „AKTYWNA TABLICA”.  

Głównym celem Programu jest umożliwienie wykorzystywania w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy dydaktycznych, wykorzystanie technologii informatycznej w pracy rewalidacyjnej , podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli przez rozwijanie sposobu myślenia o możliwościach wykorzystania nowych technologii, umożliwienie szerokiego wykorzystywanie TIK i doprowadzenie do upowszechnienia interaktywnych metod pracy na zajęciach edukacyjnych z różnych przedmiotów. Ważnym aspektem i celem dodatkowym Programu jest również umożliwienie uczniom rozwijania ich zainteresowań i uzdolnień w ramach zajęć pozalekcyjnych. Szkolnym e-koordynatorem jest mgr Jerzy Dobaj.E-koordynatorami w ramach międzyszkolnej sieci współpracy są:


  • Liceum Ogólnokształcące w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych  e-koordynator  mgr Izabela Sieczka
  • Branżowa Szkoła Zawodowa I st. w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych  e-koordynator  mgr Ilona Wątła
  • Szkoła Podstawowa Specjalna w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych  e-koordynator  mgr Iwona Kutera

  Zrealizowane zadania programu:


1.    Wyznaczenie koordynatora oraz zespołu wspierającego pracę nauczycieli oraz dyrektora podczas realizacji projektu w Zespole Placówek   Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej


2.    Uczestniczenie przez nauczycieli naszej szkoły w szkoleniu z zakresu stosowania TIK


3.    Wykorzystanie technologii TIK podczas prowadzenia zajęć edukacyjnych, w tym lekcji otwartych,  w Liceum Ogólnokształcącym 

       ,Branżowej Szkole Zawodowej I ST ,Szkole Podstawowej Specjalnej


4.    Udostępnianie scenariuszy lekcji na stronie internetowej naszej szkoły www.zpewskarzysko.pl jako forma dzielenia się rozwiązaniami i     doświadczeniami pracy z TIK


5.    Sporządzono Sprawozdania oraz protokoły spotkań zespołów nauczycieli LO,BSZ,SP.


6.    Dokonano ewaluacji uczestnictwa w programie na poziomie poszczególnych szkół w oparciu o opracowane ankiety(dołączone do             dokumentacji).


   Podczas realizacji projektu w roku szkolnego 2020/2021   działał zespół samokształceniowy realizujący zadania programowe, głownie te wymagające prowadzenia zajęć z użyciem Technologii Informacyjno-Komunikacyjnej podczas wszystkich zajęć edukacyjnych odbywających się w salach lekcyjnych. Do programu został powołany koordynator oraz zespół samokształceniowy,powstały scenariusze lekcji jako forma dzielenia się doświadczeniem oraz różnorodnymi formami rozwiązań pracy z TIK. 


Podczas pracy z tablicą multimedialną wykorzystano takie metody pracy jak:


·         Pisanie i rysowanie na tablicy (nauczyciel i uczniowie)

·         Wyświetlanie filmów, zdjęć, obrazów graficznych, które mogą stanowić tło do notatek i rysunków np. uzupełniających wyświetlane    obrazy.

·         Korzystanie z zasobów Internetu w czasie rzeczywistym

·         Przygotowanie gotowego scenariusza lekcji z teorią, ćwiczeniami praktycznym i multimedialnymi materiałami uzupełniającymi temat             co maiło wpływ na dynamikę lekcji i lepsze wykorzystanie czasu.

·         Wykorzystywanie na lekcji ćwiczeń interaktywnych przygotowanych samodzielnie przez nauczyciela lub wykorzystanie już istniejących dobranych odpowiednio do poziomu uczniów w klasie co miało wpływ na dobór ćwiczeń do potrzeb poszczególnych uczniów i pozwoli na zaangażowanie uczniów zdolnych jak i tych z trudnościami w nauce.

 

   Wnioski z pracy w projekcie:

·         rozwijanie wykorzystania TIK w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych  

·         zwrócenie uwagi na specyficzne trudności uczniów podczas pracy z wykorzystaniem TIK

·         udostępnienie uczniom narzędzi, które umożliwią im prace podczas samodzielnego rozwiązywania problemów

·         osiąganie wcześniej zamierzonych celów

·         praca metodami zwiększającymi motywacje uczniów do nauki

·         prezentacja łatwo dostępnych materiałów

·         rozwijanie wykorzystania TIK w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych

·         kontynuacja korelacji międzyszkolnej przy wykorzystaniu TIK

 

Opracowano lekcje otwarte ,scenariusze zajęć oraz prezentacje multimedialne z wykorzystaniem aktywnej tablicy (do pobrania) :


·               Scenariusz lekcji języka angielskiego z wykorzystaniem TIK Allaround the world – prespositions and  vocabulary (Dookoła świata                – przyimki i słownictwo)


·                Scenariusz lekcji języka polskiego z wykorzystaniem Co się w duszy komu gra”? „Wesele” symboliczne.


·                Scenariusz lekcji  Znam siebie – kształtowanie pozytywnej samooceny.


·                Scenariusz lekcji geografii z wykorzystaniem TIK Konflikty zbrojne i terroryzm na świecie.


·                Scenariusz lekcji z wykorzystaniem TIK – Bezpieczne korzystanie z Internetu.


·                Scenariusz lekcji matematyki w klasie I-III Dodawanie i odejmowanie liczb   w zakresie 10


·                Scenariusz lekcji języka polskiego -Oswajamy gramatykę


·         Scenariusz zajęć -Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego


·         Scenariusz zajęć -Jak się uczyć, żeby się nauczyć na przykładzie zabaw z gramatyką.


·         Scenariusz lekcji języka polskiego -Pisownia przymiotników i przysłówków z przeczeniem nie.


·         Prezentacja multimedialna -,,Polska moja Ojczyzna”


 

Podsumowanie


 

       W wyniku przeprowadzonej ewaluacji udziału w programie należy uznać iż założone cele pracy w międzyszkolnej sieci z wykorzystaniem programu ,,aktywna tablica „w roku szkolnym 2020/2021 zostały zrealizowane.Tresci i zagadnienia poruszane na spotkaniach zespołów były różnorodne i wpływały konstruktywnie na pracę zespołów.Do najistotniejszych zalet korelacji międzyszkolnej w programie uznano:wymianę doświadczeń w pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edykacyjnych,wspomaganie procesów dydaktyczno-rewalidacyjnych przez technologię informacyjna oraz wzbogacanie warsztatu pracy.      

        

                                                                                                                 
 

Informacje

Ekopracownia - Zielone Serce Szkoły

0000-00-00 00:00:00

Ekopracownia - Zielone Serce Szkoły

Aktualności

 Bądź eko – segreguj odpady– zajęcia ekologiczne w Zespole Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Skarżysku – Kamiennej       24 stycznia 2024 roku odbyły się kolejne...

,,Inkluzja – edukacja przyszłości”

0000-00-00 00:00:00

,,Inkluzja – edukacja przyszłości”

Aktualności

 KARTA ZGŁOSZENIA   

NIEZŁOMNI NA SZLAKACH GREAN VELO

0000-00-00 00:00:00

NIEZŁOMNI NA SZLAKACH GREAN VELO

Aktualności